back

M.Of.Nr.535 din 01 august 2012

 

 

ORDIN Nr. 141
pentru aprobarea Procedurilor, conditiilor si regulilor privind

 autorizarea oficiala a laboratoarelor pentru testarea

 semintelor oficial si sub supraveghere oficiala

 

 

   Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale control si antifrauda nr. 232.141 din 21 iunie 2012,
   avand in vedere necesitatea transpunerii si implementarii directivelor Consiliului 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE, privind comercializarea semintelor de plante furajere, cereale, sfecla, legume, oleaginoase si pentru fibre,
   in temeiul prevederilor art. 12 si ale art. 21 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante, republicata, si ale art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

   ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

 

   Art. 1. - Se aproba Procedurile, conditiile si regulile privind autorizarea oficiala a laboratoarelor pentru testarea semintelor oficial si sub supraveghere oficiala, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 450/2006 pentru aprobarea Procedurilor, conditiilor si regulilor privind acreditarea oficiala a laboratoarelor pentru testarea semintelor sub supraveghere oficiala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 678 din 8 august 2006, se abroga.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii.

 

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,

Achim Irimescu,
secretar de stat

 

 

   Bucuresti, 10 iulie 2012.
   Nr. 141.

 

 

ANEXA

 

 

PROCEDURI, CONDITII SI REGULI
privind autorizarea oficiala a laboratoarelor pentru testarea

semintelor oficial si sub supraveghere oficiala

 

 

Capitolul I

Domeniul de aplicare

 

 

   Art. 1. - (1) In conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante, republicata, testarea calitatii semintelor se realizeaza de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, denumita in continuare I.N.C.S., prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor, denumite in continuare I.T.C.S.M.S., si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, denumit in continuare L.C.C.S.M.S., in conformitate cu regulile, normele tehnice si reglementarile comunitare si internationale in vigoare.
   (2) Esantionarea loturilor de seminte in vederea testarii calitatii, testarea calitatii semintelor si emiterea documentelor de calitate se realizeaza oficial sau sub supraveghere oficiala, prin laboratoare autorizate pentru testarea calitatii semintelor, dupa cum urmeaza:

   a) laboratoarele pentru testarea calitatii semintelor care apartin unui operator economic inregistrat pentru urmatoarele activitati: producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor;
   b) laboratoare pentru testarea calitatii semintelor, independente;
   c) laboratoarele oficiale din cadrul I.T.C.S.M.S.
   (3) Autorizarea se efectueaza de catre o comisie desemnata in scopul stabilirii competentei de a preleva esantioane, de a efectua testarea semintelor oficial si sub supraveghere oficiala si de a emite documente oficiale privind certificarea calitatii semintelor, denumita in continuare Comisia. Comisia este formata din evaluatori din cadrul MADR - I.N.C.S. si experti din cadrul L.C.C.S.M.S.
   (4) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. a) laboratorul poate realiza numai testarea esantioanelor prelevate din loturile de samanta produse in nume propriu de catre operatorul economic caruia ii apartine laboratorul, in afara de cazul in care se convine altfel intre operatorul economic caruia ii apartine laboratorul, un alt operator economic care solicita testarea si autoritatea oficiala.
   (5) Autorizarea laboratoarelor se poate realiza numai daca:

   a) exista o descriere exacta a atributiilor pe care laboratorul le poate desfasura si a conditiilor in care le poate desfasura;
   b) exista dovezi ca laboratorul: 
     (i) dispune de expertiza, echipamentul si infrastructura necesare desfasurarii atributiilor care i se deleaga;

     (ii) dispune de un personal suficient ca numar si cu calificarile si experienta corespunzatoare; si

     (iii) este impartial si in cadrul sau nu exista niciun conflict de interese cu privire la exercitarea atributiilor care ii sunt delegate.
   (6) Grupele de specii pentru care poate fi acordata autorizarea laboratoarelor pentru testarea oficiala si sub supraveghere oficiala a semintelor sunt:

   a) cereale, prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semintelor de cereale, cu modificarile ulterioare;
   b) plante furajere, prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 155/2010 privind producerea in vederea comercializarii si comercializarea semintelor de plante furajere;

   c) plante oleaginoase si pentru fibre, prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 150/2010 privind comercializarea semintelor de plante oleaginoase si pentru fibre;
   d) sfecla de zahar si sfecla furajera, prevazute in Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, controlul, certificarea calitatii si comercializarea semintelor de sfecla de zahar si sfecla furajera, cu modificarile si completarile ulterioare;
   e) legume, prevazute in Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, controlul si certificarea calitatii si/sau comercializarea semintelor de legume, cu modificarile si completarile ulterioare;
   f) materialul de inmultire fructifer, conform Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.295/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, controlul si certificarea calitatii si/sau comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer;
   g) materialul de inmultire vegetativa a vitei-de-vie, conform Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.267/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii,controlul, certificarea calitatii si comercializarea materialului de inmultire vegetativa a vitei-de-vie;
   h) cartof, conform Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1266/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, certificarea calitatii si comercializarea cartofului pentru samanta.
   (7) Autorizarea oficiala se face pentru efectuarea urmatoarelor analize: puritate, germinatie, umiditate si stare sanitara, precum si esantionarea loturilor de seminte.

 

 

 

Capitolul II

Definirea termenilor

 

 

   Art. 2. - (1) Autoritatea oficiala reprezinta autoritatea stabilita prin Legea nr. 266/2002, republicata, respectiv MADR, prin I.N.C.S. si prin L.C.C.S.M.S.
   (2) Pentru laboratoarele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b), autorizarea oficiala reprezinta delegarea de responsabilitate care permite executarea esantionarii loturilor de seminte, testarea calitatii semintelor, precum si emiterea documentelor in numele autoritatii oficiale, in conformitate cu prevederile in vigoare.
   (3) In cazul laboratoarelor I.T.C.S.M.S., autorizarea oficiala reprezinta recunoasterea de catre autoritatea oficiala a competentei de a esantiona loturile de seminte, de a efectua testarea semintelor si de a emite documente oficiale privind certificarea calitatii semintelor.
   (4) Actiunea preventiva este actiunea intreprinsa pentru eliminarea cauzelor unei potentiale neconformitati sau a altei posibile situatii nedorite, in scopul prevenirii aparitiei acestora.
   (5) Actiunea corectiva este actiunea intreprinsa pentru eliminarea cauzelor unei neconformitati, in scopul prevenirii repetarii acesteia.
   (6) Analistul este persoana ce desfasoara operatiuni specifice activitatii de laborator, instruita, testata si atestata si care are responsabilitatea operatiunilor pe care le executa.
   (7) Certificatul de autorizare oficiala este documentul eliberat de L.C.C.S.M.S. in baza raportului de evaluare oficiala intocmit de Comisie, care atesta ca laboratorul indeplineste conditiile necesare pentru realizarea obiectivelor incluse in domeniul de autorizare la solicitarea autorizarii si care atesta ca laboratorul autorizat poate sa efectueze activitatile de identificare si esantionare a loturilor de seminte, testare a semintelor si de emitere a documentelor oficiale in conformitate cu prevederile in vigoare.
   (8) Conformitatea reprezinta satisfacerea exigentelor specifice unei activitati sau ale unui produs.
   (9) Evaluarea reprezinta activitatea de stabilire a valorii urmatoarelor elemente:

   a) documentelor si inregistrarilor specifice activitatii de laborator;
   b) cunostintelor personalului in domeniul esantionarii, testarii calitatii si eliberarii documentelor;
   c) dotarii cu aparatura si echipament;
   d) implementarii sistemului de management al calitatii din laboratorul candidat.
   (10) Lotul reprezinta o cantitate de samanta, fizic identificabila, uniforma din punct de vedere al caracteristicilor fizico-chimice pentru care se poate elibera un document de calitate.
   (11) Laboratorul candidat este entitatea care detine un laborator de testare a semintelor si care solicita autorizarea oficiala.
   (12) Laboratorul autorizat oficial este entitatea care desfasoara activitati de identificare si esantionare a loturilor de samanta, de testare si de emitere a documentelor si este autorizat oficial pentru acestea.
   (13) Contractul de autorizare reprezinta documentul incheiat intre L.C.C.S.M.S. si laboratorul candidat prevazut la art. 1 alin. (2) lit. a) si b).
   (14) Manualul calitatii este un document care prezinta politica in domeniul calitatii si descrie sistemul de management al calitatii, in conformitate cu prevederile SR EN ISO 9001/2001, SR EN ISO 9000/2001, ISO 10013/2002 si SR EN ISO 17025/2005.
   (15) Neconformitatea majora reprezinta abaterea de la conformitate a unei activitati. Neconformitatea majora influenteaza direct calitatea rezultatului si trebuie corectata imediat, intr-un interval de timp stabilit de Comisie.
   (16) Neconformitatea minora reprezinta abaterea de la conformitate a unei activitati, dar nu influenteaza direct calitatea rezultatului. Aceasta trebuie corectata intr-un interval de timp stabilit de Comisie.
   (17) Procedura reprezinta documentul care descrie modul de lucru in cadrul procesului, operatiunile primare si auxiliare de indeplinit pentru desfasurarea acestuia, responsabilitatile fiecarei persoane, precum si interactiunea dintre responsabilitati si operatiuni.
   (18) Supravegherea oficiala reprezinta observarea cu atentie a activitatii specifice a laboratoarelor autorizate oficial.
   (19) Monitorizarea reprezinta efectuarea unei serii planificate de observatii si masuratori concepute pentru verificarea nivelului de conformitate cu legislatia in vigoare.
   (20) Neconformitatea cu legislatia inseamna nerespectarea prevederilor legislatiei privind semintele si materialul de inmultire.
   (21) Testarea reprezinta activitatea de laborator desfasurata in scopul determinarii unor insusiri ale semintelor care atesta calitatea acestora pentru insamantare.
   (22) Recomandarea reprezinta corectia la abaterile minore identificate, abaterile nefiind neconformitati, dar care perpetuandu-se pot deveni neconformitati. Recomandarea este facuta de Comisie, iar termenul de implementare a corectiei este stabilit de Comisie.
   (23) Instructiunea de lucru reprezinta un document intern elaborat de laborator, in care se mentioneaza date cu privire la utilizarea, functionarea si intretinerea unui/unei echipament/aparaturi, sau modul de lucru in realizarea unei activitati.
   (24) Evaluator este expertul autorizat pentru a stabili valoarea unui produs sau a unei activitati.
   (25) Evaluare suplimentara reprezinta verificarea de catre Comisie a activitatii laboratorului autorizat, atunci cand exista dubii asupra conformitatii sistemului.
   (26) Evaluare de urmarire este activitatea de verificare a finalizarii si eficacitatii actiunilor corective.
   (27) Auditul intern reprezinta un proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si evaluarea lor cu obiectivitate, pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit.
   (28) Criterii de audit reprezinta ansamblul de politici, proceduri sau cerinte.
   (29) Dovezi de audit reprezinta inregistrari, declaratii despre fapte sau informatii care sunt relevante in raport cu criteriile de audit si verificabile.
   (30) Comisia este compusa din experti din cadrul MADR si L.C.C.S.M.S. desemnati pentru efectuarea evaluarii laboratorului candidat in vederea autorizarii oficiale.
   (31) Autoritatea oficiala este MADR, prin I.N.C.S. si L.C.C.S.M.S. Bucuresti.
   (32) Esantionor este o persoana fizica ce desfasoara operatiuni de identificare si esantionarea loturilor de seminte.

 

 

Capitolul III

Conditii pentru laboratorul candidat

 

Sectiunea 1

Conditii de autorizare

 

 

   Art. 3. - (1) Solicitarea autorizarii oficiale se realizeaza pe baza cererii-tip, prezentata ca model in anexa nr. 1, care se depune la sediul L.C.C.S.M.S.
   (2) Cererea se depune in doua exemplare si este insotita de urmatoarele documente:

   a) copie xerox a certificatului de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului de pe langa camera de comert si industrie;
   b) copie xerox a certificatului de inregistrare fiscala;
   c) proiectul Manualului calitatii. Continutul Manualului calitatii este prezentat, pe capitole, in anexa nr. 4;
   d) procedurile tehnice, de sistem si instructiunile de lucru;
   e) copie xerox a autorizatiei de producere, prelucrare si comercializare a semintelor;
   f) copie xerox a statutului operatorului economic inregistrat, cu specificarea obiectului de activitate.
   (3) In cazul laboratoarelor oficiale din cadrul I.T.C.S.M.S., cererea va fi insotita de documentele prevazute la alin. (2) lit. c) si d).
   (4) Managerul calitatii laboratorului candidat garanteaza, prin declaratia pe propria raspundere, ca personalul laboratorului este liber de orice presiune in desfasurarea activitatii de esantionare, testare a semintelor si emitere a documentelor.
   (5) Cererea pentru autorizarea oficiala este acceptata numai daca documentatia prevazuta la alin. (1)-(4) corespunde cu prezentele prevederi.
   (6) Contravaloarea prestatiei de autorizare se achita de catre laboratorul candidat, dupa acceptarea cererii, la L.C.C.S.M.S.
   (7) In cazul laboratoarelor candidat, prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b), o conditie preliminara desfasurarii auditului in vederea autorizarii este participarea la testele de referinta transmise de autoritatea oficiala.
   (8) Autoritatea oficiala, prin intermediul Comisiei, asigura indrumare de specialitate si toate informatiile necesare laboratorului candidat.
   (9) Acceptul pentru inscrierea la autorizare sau motivele pentru care inscrierea este refuzata se comunica in scris de catre Comisie, in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii solicitarii.

 

 

Sectiunea a 2-a

Cunostinte si aptitudini

 

 

   Art. 4. - (1) Laboratorul candidat trebuie sa aiba o descriere a activitatii pentru fiecare persoana, prin fisa postului. Aceasta descriere trebuie sa cuprinda liniile directoare, punctele-cheie, nivelul de formare, pregatire, cunostinte tehnice si experienta acumulata.
   (2) Esantionorii si analistii laboratorului candidat trebuie sa aiba competenta si experienta necesare desfasurarii activitatilor stabilite prin functia atribuita.
   (3) Esantionorii trebuie sa cunoasca procedura de esantionare si prevederile SR1633/2003. Seminte pentru insamantare.
   (4) Esantionorii laboratorului candidat sunt instruiti, testati si atestati de L.C.C.S.M.S. o data la 4 ani. Dupa autorizare, anual, esantionorii sunt instruiti, testati si atestati de responsabilul cu instruirea personalului din cadrul laboratorului autorizat.
   (5) Analistii trebuie sa cunoasca metodele si procedurile de analiza standardizate in vigoare.
   (6) Analistii care testeaza samanta sunt instruiti, testati si atestati de L.C.C.S.M.S. o data la 4 ani. Dupa autorizare, anual, analistii sunt instruiti, testati si atestati de responsabilul cu instruirea personalului din cadrul laboratorului autorizat.
   (7) Comisia verifica cunostintele analistilor din laboratorul candidat prevazut la art. 1 alin. (2) lit. a) si b) prin:

   a) testare scrisa si interviu privind cunoasterea prevederilor, reglementarilor si standardelor in vigoare; fiecare candidat trebuie sa obtina minimum nota 8;
   b) proba practica, ce consta in testarea de catre fiecare analist al laboratorului candidat a unor esantioane din speciile de seminte (grupele de specii) supuse autorizarii stabilite de Comisie, din esantioanele martor existente la L.C.C.S.M.S. sau din esantioanele existente in magazia de pastrare a esantioanelor din laboratorul candidat. Se efectueaza teste specifice sectorului de activitate in care lucreaza analistul respectiv. Comisia verifica modul de lucru al fiecarui analist in parte, calculul si interpretarea rezultatelor. Fiecare analist al laboratorului candidat trebuie sa isi demonstreze competenta pe parcursul evaluarii si al utilizarii aparaturii de laborator. Testele se efectueaza de fiecare analist pe un numar de 3 esantioane pentru fiecare specie/grupa de specii pentru care se solicita autorizarea laboratorului. Rezultatele analizelor efectuate de un analist al laboratorului candidat trebuie sa se incadreze in tolerante la toate cele 3 esantioane analizate in paralel de analistii laboratorului candidat si analistii L.C.C.S.M.S.
   (8) Comisia verifica cunostintele esantionorilor din laboratorul candidat prevazut la art. 1 alin. (2) lit. a) si b) prin:

   a) testare scrisa si interviu privind cunoasterea prevederilor, reglementarilor si standardelor in vigoare, la care fiecare candidat trebuie sa obtina minimum nota 8;
   b) proba practica, ce consta in esantionarea, in cursul evaluarii, a unor loturi de seminte din speciile pentru care se solicita autorizarea laboratorului candidat.
   (9) Comisia verifica cunostintele analistilor din laboratorul candidat prevazut la art. 1 alin. (2) lit. c) prin:

   a) testare scrisa si interviu privind cunoasterea prevederilor, reglementarilor si standardelor in vigoare, la care fiecare candidat trebuie sa obtina minimum nota 8;
   b) proba practica, ce consta in testarea de catre fiecare analist dupa cum urmeaza:
     (i) pentru sectorul de puritate - testarea unor esantioane alese din magazia de pastrare a esantioanelor, in mod aleator, de catre evaluatorii Comisiei. Se verifica apoi incadrarea in toleranta a rezultatelor obtinute in timpul evaluarii, fata de rezultatele obtinute la analiza initiala a laboratorului candidat raportate pe documentele oficiale;

     (ii) pentru sectorul de germinatie - Comisia stabileste si comunica laboratorului, anterior evaluarii, speciile care vor fi evaluate la germinatie si viabilitate, in vederea testarii, de catre fiecare analist, in cursul evaluarii;

     (iii) pentru sectorul de umiditate - testarea se realizeaza pe baza esantioanelor oficiale existente in laboratorul I.T.C.S.M.S.;

     (iv) testarea practica pentru determinarea privind starea sanitara se realizeaza simultan cu testarea practica pentru puritate si germinatie.

   (10) Comisia verifica cunostintele esantionorilor din laboratorul candidat prevazut la art. 1 alin. (2) lit. c) prin:

   a) testare scrisa si interviu privind cunoasterea prevederilor si standardelor in vigoare, la care fiecare candidat trebuie sa obtina minimum nota 8;
   b) proba practica, ce consta in esantionarea, in cursul evaluarii, a unor ambalaje cu seminte.

 

 

Sectiunea a 3-a

Organizare si management

 

 

   Art. 5. - (1) Laboratorul candidat prevazut la art. 1 alin. (2) lit. a) si b) trebuie sa dispuna de:

   a) o structura organizatorica si de conducere capabila sa satisfaca exigentele privind testarea semintelor;
   b) o structura organizatorica, in care sa fie cuprinse urmatoarele sectoare de analiza: puritate, germinatie, umiditate si stare sanitara;
   c) relatii bine definite, stabilite intre conducere si analisti in aplicarea sistemului de management al calitatii;
   d) un analist-sef, managerul tehnic, desemnat prin decizie de managementul de la cel mai inalt nivel, care sa fie direct responsabil pentru intreaga activitate de laborator, care sa aiba calificarea necesara si care sa fie instruit de L.C.C.S.M.S. pentru a conduce tehnic laboratorul;
   e) o persoana, denumita managerul calitatii, desemnata prin decizie a managementului de la cel mai inalt nivel, responsabila cu implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii si urmarirea calitatii in toate etapele activitatii de laborator si care semneaza documentele oficiale sub supraveghere emise;
   f) cel putin un analist cu pregatire de specialitate, care poate fi analist permanent sau temporar si care sa acopere cel mult doua sectoare de analiza;
   g) cel putin o persoana pentru a efectua auditul intern al laboratorului candidat, desemnata prin decizia managementului de la cel mai inalt nivel;
   h) posibilitatea suplinirii analistilor pe perioada in care unul dintre acestia lipseste;
   i) procedurile, instructiunile si metodele de lucru, tinute la zi pentru fiecare analist, pe care acesta sa le foloseasca in munca sa;
   j) fisa postului pentru fiecare analist, prin care acesta sa cunoasca atributiile ce ii revin, precum si decizia de numire in functie;
   k) un echilibru intre numarul total al personalului angajat si numarul analistilor. Numarul total al analistilor va fi stabilit in functie de volumul total de lucru al fiecarui sector al laboratorului candidat, luandu-se in considerare maximum 500 de determinari pe perioada din an in care se efectueaza analizele pentru semintele mici si maximum 1.000 de determinari pe perioada din an in care se efectueaza analizele pentru semintele mijlocii si mari, calculat pe un analist;
   l) un regulament de organizare si functionare, in care fiecare analist al laboratorului candidat sa aiba clar definite limitele sferei de activitate si competenta;
   m) un manual al calitatii, care sa sustina cu documente toate prevederile prezentelor proceduri, conditii si reguli si sa permita verificarea lor de auditorul intern si de Comisie.
   (2) Laboratorul candidat trebuie sa garanteze ca:

   a) niciunul dintre analistii laboratorului candidat nu este supus niciunei presiuni, din partea conducerii laboratorului candidat, care ar putea influenta negativ rezultatul si calitatea muncii acestuia;
   b) remuneratia analistilor in activitatea de testare a semintelor nu este influentata si nu depinde de rezultatele testelor de laborator;
   c) analistii nu sunt supusi unor influente comerciale, financiare sau de alta natura, exercitate de alte persoane sau de organizatii exterioare laboratorului candidat, cu privire la rezultatele testelor de laborator;
   d) laboratorul candidat nu angajeaza nicio activitate ce ar putea compromite increderea in independenta si integritatea esantionorilor si analistilor care efectueaza testarea semintelor;
   e) toate sectoarele laboratorului unde se efectueaza determinari sunt dotate adecvat si utilizate pentru scopul propus si ca accesul persoanelor din afara laboratorului candidat este controlat si limitat.

   (3) Laboratorul candidat prevazut la art. 1 alin. (2) lit. c) trebuie sa respecte cerintele prevazute la alin. (1), cu exceptia lit. k).
   Art. 6. - Laboratorul candidat trebuie sa demonstreze ca:
   a) respecta prevederile reglementarilor in vigoare privind identificarea si esantionarea loturilor de seminte, testarea si emiterea documentelor oficiale;
   b) are proceduri si practici adecvate pentru formarea esantioanelor de analiza;
   c) are proceduri si practici adecvate pentru controlul performantelor individuale ale esantionorilor si analistilor, in acord cu prevederile si standardele in vigoare, prin realizarea unui audit intern si a unei monitorizari eficiente a modului de testare a semintelor;
   d) are un sistem de identificare a esantioanelor prin atribuirea unui cod unic de identificare si prin marcare si sigilare, care asigura apoi trasabilitatea acestora cu documentele oficiale, pentru a avea certitudinea ca nu se poate face nicio confuzie privind corespondenta dintre lotul de seminte si rezultatele testelor efectuate;
   e) are proceduri pentru fiecare etapa parcursa de la identificarea si esantionarea loturilor de seminte, pana la eliberarea documentelor oficiale de calitate a semintei;
   f) are stabilite masuri pentru evitarea impurificarii, deteriorarii esantionului de samanta in toate etapele de obtinere, expediere, transport, pastrare si manipulare ce ar putea afecta rezultatele testelor de calitate a semintei;
   g) are reguli clare referitoare la receptia, pastrarea, eliminarea sau distrugerea esantioanelor de samanta prelevate oficial ori sub supraveghere oficiala, in conformitate cu standardele si reglementarile in vigoare.

 

 

Sectiunea a 4-a

Conditii de lucru, echipamente si intretinerea lor,

 etalonarea materialelor de referinta si testare

 

 

   Art. 7. - (1) Laboratorul candidat trebuie sa dispuna de echipamente de lucru corespunzatoare activitatii pe care o desfasoara si de sursa de energie necesara pentru efectuarea testelor de laborator. Laboratorul candidat trebuie sa fie dotat cu echipamentele necesare pentru monitorizarea temperaturii si a umiditatii relative a atmosferei din germinatoare, etuve si magazia de pastrare a esantioanelor.
   (2) Spatiul in care sunt efectuate testele de laborator nu trebuie sa afecteze rezultatele si nici precizia necesara in efectuarea determinarilor.
   (3) Spatiul destinat efectuarii testelor trebuie sa fie protejat de conditii extreme, cum ar fi excesul de temperatura, praf, umiditate, trepidatii, perturbatii electromagnetice, pentru a se limita riscul dereglarii echipamentelor din dotare.
   (4) Laboratorul candidat trebuie sa fie instalat in locatii bine intretinute si dotat cu echipamente considerate in mod oficial de autoritatea competenta in domeniul semintelor ca fiind satisfacatoare pentru testarea semintelor, in limitele domeniului de aplicare al autorizarii.
   (5) Laboratorul candidat trebuie sa detina documentatie de specialitate.
   Art. 8. - (1) In functie de specificul testelor efectuate, laboratorul candidat trebuie sa fie dotat cu echipament adecvat scopului de testare a semintelor, considerat suficient de catre Comisie, sau cel putin la nivelul minimului de aparatura prevazut in anexa nr. 5.
   (2) Laboratorul candidat prevazut la art. 1 alin. (2) lit. a) si b) trebuie sa se doteze cu echipament informatic, iar sistemul informatic si echipamentele necesare pentru emiterea documentelor oficiale trebuie sa fie conectate cu sistemul informatic oficial.
   (3) Functionarea, intretinerea si controlul echipamentelor pentru efectuarea testelor trebuie descrise in instructiunile de lucru.
   (4) Toate echipamentele trebuie intretinute corect si protejate de sursele de deteriorare.
   (5) Echipamentul care poate fi supus supraincarcarii ori deformarii la manevrare sau care poate da rezultate incorecte si a carui defectiune este demonstrata trebuie retras de la utilizare, etichetat clar ca defect, pana la remedierea defectiunii. Pentru a demonstra functionarea corespunzatoare a echipamentelor, dupa remedierea defectiunii se efectueaza monitorizarea si inregistrarea parametrilor specifici conform procedurilor de lucru.
   (6) In laboratorul candidat trebuie sa se efectueze arhivarea dosarului fiecarui echipament. Dosarul se pastreaza pe toata perioada de exploatare a echipamentului si contine:

   a) denumirea si identificarea unica a echipamentului;
   b) denumirea fabricantului, furnizorului, agentului responsabil cu intretinerea, data receptiei si cea de punere in functiune, precum si alte elemente specifice echipamentului respectiv;
   c) detalii de intretinere si control.
   Art. 9. - (1) Pentru echipamentul utilizat in laborator este necesara efectuarea etalonarii sau a verificarii metrologice intro maniera adecvata si tinerea evidentei rezultatelor acestora, precum si a interventiilor de intretinere si reparatii.
   (2) Verificarea metrologica, etalonarea si intretinerea trebuie facute dupa un program prestabilit de managerul calitatii sau asa cum prevede legislatia in vigoare.
   (3) Intregul program de verificare metrologica sau de etalonare trebuie cunoscut si aplicat in asa fel incat sa existe siguranta ca determinarile efectuate cu ajutorul acestui echipament sunt foarte precise.
   Art. 10. - (1) Laboratorul candidat trebuie sa detina etaloane si materiale de referinta adecvate si sa le utilizeze numai pentru etalonarea echipamentelor specifice, cum ar fi: probe de etalonare pentru selector-vanturator de seminte (blower), solutii-tampon pentru aparatul de determinare a pH-ului (pH-metru), greutati-etalon pentru balante, termometre-etalon, colectia de seminte de referinta pentru determinarea puritatii fizice si a componentei botanice.
   (2) Materialele de testare si substantele chimice utilizate trebuie sa satisfaca cerintele mentionate in prevederile reglementarilor si standardelor in vigoare.
   (3) Calitatea noilor loturi de materiale consumabile trebuie sa fie controlata inainte de utilizarea acestora in conformitate cu prevederile si standardele in vigoare.
   (4) Laboratorul candidat trebuie sa monitorizeze efectul unui echipament defect asupra tuturor testelor efectuate in perioada respectiva si sa ia masuri de repetare a testelor, precum si de retragere si reeditare a documentelor de calitate, in situatia in care se constata ca rezultatele sunt gresite si sa anunte in timp util autoritatea oficiala, in legatura cu situatia respectiva.

 

 

Sectiunea a 5-a

Intocmirea si eliberarea documentelor oficiale

 

 

   Art. 11. - (1) Laboratoarele autorizate oficial folosesc formularele tipizate oficial si modele de documente prevazute in legislatia in vigoare.
   (2) In cazul laboratoarelor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b):

   a) managerul calitatii/responsabilul laboratorului autorizat isi asuma prin semnatura rezultatele obtinute in urma testarii semintelor, eliberand documentul oficial;
   b) laboratorul autorizat transmite saptamanal situatia loturilor de seminte analizate, pentru ca autoritatea oficiala sa poata realiza supravegherea oficiala a laboratorului autorizat;
   c) toate inregistrarile testelor efectuate, inclusiv cea a modificarilor, se fac pe formularul „Fisa de analiza“, model pus la dispozitie de catre L.C.C.S.M.S.
   (3) Laboratorul autorizat trebuie sa tina evidente privind:

   a) solicitarea de esantionare;
   b) loturile esantionate;
   c) receptia si inregistrarea esantioanelor;
   d) rezultatele privind analizele efectuate;
   e) pastrarea esantioanelor.
   (4) Laboratoarele autorizate au obligatia de a pune la dispozitia autoritatii oficiale evidentele prevazute la alin. (3), in orice moment.
   (5) Documentele intocmite, fisele de analiza, inregistrarile si verificarile efectuate sunt asumate prin semnatura persoanelor desemnate prin decizie. Fiecare inregistrare este insotita de precizarea datei la care aceasta s-a efectuat.
   (6) Laboratorul autorizat emite documente oficiale de calitate a semintei, numai pentru speciile pentru care a fost autorizat.
   (7) Toate transcrierile de date trebuie sa faca obiectul unei verificari adecvate. Managerul calitatii se asigura ca transferul de date din documentele de lucru in documentele de calitate se realizeaza corespunzator, precum si ca functionarea sistemului informatic nu afecteaza corectitudinea transferului.

 

 

Sectiunea a 6-a

Sistemul de management al calitatii

 

 

   Art. 12. - (1) Laboratorul candidat trebuie sa aiba stabilit si implementat un sistem de management al calitatii si sa isi documenteze politicile, procedurile si instructiunile pentru a asigura calitatea rezultatelor.
   (2) Sistemul de management al calitatii trebuie sa asigure ca gradul de corectitudine si precizie impus este atins, ca abaterile de la prevederile reglementarilor si standardelor in vigoare sunt detectate si ca sunt intreprinse actiunile corective corespunzatoare.
   (3) Politicile sistemului de management al calitatii trebuie sa fie consemnate in Manualul calitatii, care se actualizeaza permanent si trebuie sa fie disponibil pentru personalul laboratorului candidat in orice moment.
   (4) Manualul calitatii trebuie sa consemneze obiectivele urmarite si mijloacele utilizate in realizarea acestora si sa cuprinda o declaratie de politica a managerului de la cel mai inalt nivel, referitoare la calitate, prin care acesta sa dea asigurari ca activitatea desfasurata si sistemul de organizare respecta exigentele impuse de prevederile reglementarilor si standardelor in vigoare.
   (5) Sistemul de management cuprinde proceduri, programe interne de monitorizare a efectuarii testarilor, precum si politicile referitoare la calitate.
   (6) Laboratorul candidat trebuie sa isi imbunatateasca continuu eficacitatea sistemului de management al calitatii.
   (7) Laboratorul candidat trebuie sa aiba stabilite proceduri referitoare la controlul documentelor, aprobarea si difuzarea lor.
   (8) Laboratorul candidat trebuie sa aiba stabilite proceduri care sa descrie cum se efectueaza si cum se controleaza modificarile in documente. Modificarile documentelor trebuie analizate si aprobate de managerul calitatii.
   (9) Laboratorul candidat trebuie sa aiba un sistem de mentinere a inregistrarilor fiecarei activitati desfasurate.
   (10) Inregistrarile se fac in momentul desfasurarii activitatii si trebuie sa fie lizibile si corecte. Cand apar greseli in efectuarea inregistrarilor, inregistrarea gresita nu se sterge, ci se taie cu o linie, iar inregistrarea corecta se inscrie alaturi, insotita de semnatura celui care a facut corectura.
   (11) Laboratorul candidat trebuie sa aiba un sistem unic de identificare a documentelor sistemului calitatii.
   (12) Laboratorul candidat trebuie sa aiba stabilite proceduri referitoare la analiza cererilor, ofertelor si a contractelor.
   (13) In scopul achizitionarii de materiale si echipamente conforme cerintelor de standard, laboratorul candidat trebuie sa aiba stabilite proceduri de aprovizionare cu furnituri si de evaluare a furnizorilor.
   (14) Pentru controlul calitatii materialelor, laboratorul candidat trebuie sa aiba stabilite proceduri care sa descrie cum se controleaza calitatea noilor loturi de materiale consumabile, inainte de utilizarea acestora, in conformitate cu prevederile in vigoare.
   (15) In vederea evaluarii interne a adecvarii sistemului calitatii, laboratorul candidat trebuie sa aiba stabilite proceduri referitoare la auditul intern.
   (16) Pentru prevenirea aparitiei neconformitatilor potentiale, laboratorul candidat trebuie sa aiba stabilite proceduri referitoare la actiunile preventive si la monitorizarea implementarii acestora.
   (17) Laboratorul candidat trebuie sa aiba stabilite proceduri referitoare la actiunile corective, adecvate consecintelor neconformitatilor aparute.
   (18) Obiectivul prioritar al laboratorului candidat trebuie sa fie asigurarea satisfactiei clientului.
   (19) Laboratorul candidat trebuie sa aiba stabilite proceduri de rezolvare a reclamatiilor clientilor.
   (20) Laboratorul candidat trebuie sa fie dispus sa coopereze cu clientii sau cu reprezentantii acestora pentru clarificarea cerintelor clientului, cu conditia asigurarii confidentialitatii si a respectarii cerintelor legale in vigoare.
   (21) Pentru mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii, laboratorul candidat trebuie sa aiba stabilite proceduri care sa descrie modul in care poate obtine un feedback din partea clientilor, in raport cu activitatea desfasurata, folosit, ca element de intrare, in analiza de management.
   (22) Managementul de la cel mai inalt nivel al laboratorului candidat efectueaza periodic, dar nu mai tarziu de un an, analiza de management, pe baza rapoartelor manageriale primite de la managerul calitatii, auditorul intern, responsabilii de proces, precum si a altor rapoarte relevante, dupa caz. Analiza de management se finalizeaza prin decizii ale managementului de la cel mai inalt nivel, referitoare la masurile care trebuie intreprinse, persoanele responsabile si termenele de implementare stabilite.
   (23) Constatarile rezultate in urma analizei efectuate de management si actiunile care decurg din aceasta trebuie inregistrate.
   (24) Managementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa furnizeze dovezi ale angajamentului sau privind dezvoltarea si implementarea sistemului calitatii si sa comunice angajatilor sai importanta indeplinirii cerintelor clientilor, precum si a respectarii prevederilor in vigoare.
   (25) Managementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa urmareasca mentinerea sistemului de management, pe masura implementarii diferitelor modificari survenite la nivelul acestuia.
   (26) Laboratorul candidat trebuie sa aiba stabilite proceduri tehnice pe baza carora isi desfasoara activitatea, incepand de la identificarea si esantionarea loturilor de seminte si pana la eliberarea documentelor.
   (27) Ghidurile, manualele, procedurile, instructiunile de testare a semintelor si datele de referinta reflecta modul de lucru al laboratorului candidat si trebuie tinute la zi, usor accesibile analistilor din laboratorul candidat si autoritatii oficiale, controlate si difuzate de managerul calitatii. Fiecare analist detine o copie a procedurilor de lucru specifice activitatii desfasurate.
   (28) Autoritatea oficiala si Comisia au acces la toata documentatia referitoare la managementul calitatii in laboratorul candidat.
   (29) Autoritatea oficiala poate solicita laboratorului candidat informatii si documente suplimentare.

 

 

Capitolul IV

Obligatiile laboratoarelor autorizate oficial,

 ale Comisiei si ale autoritatii oficiale

 

Sectiunea 1

Obligatiile laboratoarelor autorizate oficial

 

 

   Art. 13. - (1) Laboratorul autorizat oficial al operatorului economic sau laboratorul independent autorizat oficial este asimilat cu laboratorul autoritatii oficiale in ceea ce priveste obligatiile fata de autoritatea oficiala.
   (2) Laboratoarele autorizate oficial respecta prevederile reglementarilor si standardelor in vigoare si raspund de calitatea testelor efectuate, de rezultatele obtinute si de documentele emise.
   (3) Laboratorul autorizat oficial trebuie sa mentina conditiile cel putin la acelasi nivel cu cel avut in momentul autorizarii si sa imbunatateasca permanent procedurile care au stat la baza autorizarii.
   (4) Laboratorul autorizat oficial participa activ la programul testelor de referinta stabilit anual de autoritatea oficiala. Acest program va fi comunicat in timp util laboratorului autorizat oficial, care trebuie sa demonstreze corectitudinea executarii acestor teste, iar atunci cand rezultatele nu se incadreaza in toleranta sa demonstreze ca fiecare neconcordanta este studiata si ca au fost intreprinse actiuni corective.

   (5) Laboratorul autorizat oficial prevazut la art. 1 alin. (2) lit. a) si b) tine evidenta loturilor de samanta prin numarul de lot atribuit oficial, astfel incat sa se asigure mentinerea trasabilitatii in orice moment. Saptamanal notifica L.C.C.S.M.S. situatia loturilor analizate.
   (6) Laboratorul autorizat oficial trebuie sa defineasca si sa descrie masurile luate pentru rezolvarea reclamatiilor, precum si actiunile corective ce trebuie luate in cazul aparitiei neconformitatilor.
   (7) Laboratorul autorizat oficial intocmeste si implementeaza un program anual de audit intern, care cuprinde evaluarea procedurilor de sistem si a procedurilor tehnice, precum si implementarea acestora. Dupa caz, se pot efectua evaluari suplimentare si de urmarire.
   (8) Sistemul de management al calitatii si rezultatele tuturor auditurilor interne si a evaluarilor Comisiei trebuie sistematic examinate de conducerea laboratorului autorizat oficial.
   (9) Laboratorul autorizat oficial colaboreaza pe intreaga perioada a evaluarii cu reprezentantii Comisiei.
   (10) Conducerea laboratorului autorizat oficial trebuie sa permita reprezentantilor Comisiei accesul in laborator, accesul la toate documentele necesare pentru evaluare si, daca aceasta considera necesar, accesul la arhiva laboratorului.
   (11) Fiecare examinare efectuata de auditorii interni ai laboratorului autorizat oficial trebuie sa faca obiectul unei inregistrari si sa furnizeze amanunte asupra actiunilor intreprinse.
   Art. 14. - Esantionorii si analistii laboratorului autorizat oficial trebuie sa isi mentina un nivel ridicat de pregatire teoretica si practica prin:
   a) desfasurarea unei activitati specifice permanente, pe cat posibil fara intreruperi; in cazul unei intreruperi justificate mai mari de 9 luni, este obligatorie instruirea si retestarea persoanei in cauza, de catre persoana responsabila cu instruirea din cadrul laboratorului autorizat oficial;
   b) instruirea, testarea sau retestarea de catre autoritatea oficiala, in cazul laboratorului autorizat oficial prevazut la art. 1 alin. (2) lit. a) si b), prin cursuri de pregatire organizate ca urmare a aparitiei unor noutati in domeniul de activitate, a constatarii unor neconformitati sau ori de cate ori este cazul;
   c) instruirea, testarea sau retestarea de catre persoana responsabila din cadrul laboratorului I.T.C.S.M.S., ca urmare a aparitiei unor noutati in domeniul de activitate, a constatarii unor neconformitati sau ori de cate ori este cazul;
   d) insusirea si implementarea in activitatea specifica a modificarilor aparute in prevederile si standardele in vigoare.
   Art. 15. - Laboratorul autorizat oficial trebuie sa arhiveze si sa pastreze pe o perioada de cel putin 6 ani urmatoarele:
   a) evidenta personalului de laborator si a pregatirii profesionale a acestuia;
   b) copiile tuturor documentelor eliberate;
   c) copiile metodelor de lucru utilizate, documentelor de etalonare, documentelor de verificare metrologica, informatiile finale referitoare la testele de calitate, precum si oricare alte date a caror arhivare este considerata utila;
   d) toate rapoartele de audit intern, rapoartele de management si rapoartele de evaluare ale Comisiei.

 

 

Sectiunea a 2-a

Obligatiile Comisiei si ale autoritatii oficiale

 

 

   Art. 16. - Autoritatea oficiala trebuie sa dispuna de personal specializat, de echipament, aparatura si de alte facilitati necesare pentru a realiza controale tehnice privind autorizarea si supravegherea laboratoarelor autorizate oficial.
   Art. 17. - (1) Autoritatea oficiala, prin intermediul Comisiei, organizeaza evaluari si supravegheaza activitatea laboratoarelor de asa maniera incat sa determine capabilitatea laboratorului candidat de a realiza activitatile specifice pentru care solicita autorizarea.
   (2) Evaluarea efectuata de Comisie in vederea autorizarii oficiale trebuie sa constate daca se respecta prevederile in vigoare.
   (3) Comisia trebuie sa se asigure ca personalul laboratorului autorizat oficial:

   a) este liber de orice presiune ce poate afecta negativ calitatea muncii desfasurate;
   b) este independent in luarea deciziilor si in eliberarea documentelor de calitate a semintelor;
   c) este impartial in efectuarea testelor de calitate a semintelor;
   d) este competent sa efectueze teste de calitate a semintelor la speciile pentru care a fost solicitata autorizarea;
   e) nu obtine niciun profit personal din activitatea pe care o desfasoara.
   (4) Autoritatea oficiala, prin intermediul Comisiei, trebuie:

   a) sa furnizeze detalii si sa ofere indrumare cu privire la sistemul de autorizare a laboratorului;
   b) sa fie impartiala in luarea deciziilor;
   c) sa incheie un contract de autorizare oficiala si sa elibereze Certificatul de autorizare oficiala pentru laboratorul autorizat oficial al unui operator economic sau pentru laboratorul independent autorizat oficial care corespunde cerintelor prezentelor proceduri, conditii si reguli;
   d) sa elibereze Certificatul de autorizare oficiala pentru laboratorul I.T.C.S.M.S. autorizat oficial care corespunde cerintelor prezentelor proceduri, conditii si reguli;
   e) sa efectueze, in primii 4 ani de la autorizarea oficiala, evaluarea anuala a laboratorului autorizat oficial prevazut la art. 1 alin. (2) lit. a) si b);
   f) sa verifice si sa supravegheze activitatea laboratorului autorizat oficial;
   g) sa efectueze verificarea prin sondaj a conformitatii rezultatelor obtinute de laboratorul autorizat oficial, prin teste si/sau postcontrol, cu rezultatele obtinute de autoritatea oficiala;
   h) sa verifice daca echipamentele, aparatura si materialele utilizate, precum si cele achizitionate pe parcurs sunt adecvate pentru testarile pentru care a fost autorizat laboratorul si sunt considerate corespunzatoare, in conformitate cu prevederile in vigoare;
   i) sa asigure identificarea laboratorului autorizat oficial al operatorului economic sau a laboratorului independent autorizat oficial printr-un cod unic, inconfundabil;
   j) sa organizeze cursuri de instruire pentru esantionori si analisti, finalizate prin examinare oficiala, ori de cate ori considera ca este necesar.
   (5) Pe tot parcursul perioadei de autorizare, autoritatea oficiala si Comisia mentin confidentialitatea informatiilor obtinute.

 

 

Sectiunea a 3-a

Decizii

 

 

   Art. 18. - (1) Daca in urma evaluarii oficiale Comisia identifica neconformitati:

   a) Comisia intocmeste rapoartele de neconformitate;
   b) La termenul de implementare a actiunilor corective, stabilit de comun acord intre laboratorul candidat si Comisie, laboratorul candidat transmite Comisiei dovezi ale implementarii actiunilor corective;
     (i) daca actiunile corective sunt eficace, Comisia intocmeste Raportul de evaluare oficiala, pe baza caruia se elibereaza, in termen de 45 de zile de la data efectuarii evaluarii, Certificatul de autorizare oficiala, in cazul laboratoarelor din cadrul I.T.C.S.M.S., si Certificatul de autorizare oficiala si Contractul de autorizare oficiala, in cazul laboratoarelor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b);

    (ii) daca actiunile corective nu sunt eficace, Comisia intocmeste Raportul de evaluare oficiala nefavorabil, iar laboratorul candidat este informat despre decizia de respingere a autorizarii, precum si despre motivele care au stat la baza acesteia.

   (2) In termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii deciziei de respingere a autorizarii, laboratorul candidat anunta Comisia ca:

   a) renunta la solicitarea pentru autorizare, caz in care dosarul este clasat;
   b) mentine solicitarea de autorizare, caz in care se depune o noua cerere cu documentatia reactualizata pentru inceperea unei noi evaluari;
   c) face contestatie la MADR - I.N.C.S. impotriva deciziei de respingere.
   (3) In cazul in care in urma evaluarii oficiale nu sunt identificate neconformitati, Comisia intocmeste Raportul de evaluare oficiala, pe baza caruia se elibereaza, in termen de 20 de zile de la data efectuarii evaluarii, Certificatul de autorizare oficiala in cazul laboratoarelor din cadrul I.T.C.S.M.S. si Certificatul de autorizare oficiala si Contractul de autorizare oficiala, in cazul laboratoarelor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b).
   (4) Raportul de evaluare oficiala se transmite laboratorului candidat, direct sau prin scrisoare recomandata.
   (5) Raportul de evaluare oficiala se intocmeste in 3 exemplare, din care doua exemplare raman la Comisie, iar un exemplar va fi inmanat laboratorului autorizat oficial.
   Art. 19. - Pentru o noua autorizare, Comisia verifica in laboratorul candidat modificarile care intervin in intervalul dintre doua evaluari, astfel:
   a) controlul documentatiei referitoare la activitatea si modificarile efectuate intre cele doua evaluari;
   b) reactualizarea documentatiei necesare;
   c) daca modificarile aduse unor documente sunt autorizate, procesate si implementate intr-o maniera eficienta si rapida;
   d) reactualizarea cunostintelor esantionorilor si analistilor din laborator cu privire la noutatile publicate in documentatia de specialitate.
   Art. 20. - (1) Evaluarea in vederea reautorizarii laboratorului se efectueaza la 4 ani de la data autorizarii, la cererea laboratorului autorizat oficial.
   (2) Documentele pe care trebuie sa le depuna laboratorul autorizat oficial in vederea reautorizarii sunt:

   a) cererea de reautorizare, care se va depune la L.C.C.S.M.S. cu cel putin 3 luni inainte de data expirarii valabilitatii Certificatului de autorizare oficiala;
   b) documentatia referitoare la sistemul de management al calitatii;
   c) alte documente solicitate, dupa caz, de autoritatea oficiala.
   (3) Data efectuarii evaluarii in vederea reautorizarii este stabilita de Comisie, de comun acord cu solicitantul, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data expirarii valabilitatii Certificatului de autorizare oficiala.
   (4) Dupa expirarea valabilitatii Certificatului de autorizare oficiala se reia procedura de autorizare initiala, la solicitarea laboratorului.
   (5) In urma evaluarii laboratorului autorizat oficial in vederea reautorizarii, dar nu mai tarziu de 15 zile, Comisia intocmeste un raport de evaluare in 3 exemplare, din care doua exemplare raman la Comisie, iar un exemplar va fi inmanat laboratorului autorizat oficial. Termenul de 15 zile in care evaluatorii Comisiei intocmesc raportul de evaluare, in cazul prevazut la alin. (3), trebuie sa se incadreze in termenul prevazut la prezentul alineat.
   (6) Cererea laboratorului autorizat oficial de extindere sau de modificare a obiectului autorizarii se supune acelorasi prevederi ca si o cerere de autorizare initiala.
   (7) Cererea laboratorului oficial pentru extindere sau modificare, precum si prelungirea autorizarii sunt direct conditionate de rezultatele activitatii de supraveghere oficiala, precum si de achitarea obligatiilor financiare, in conformitate cu prevederile in vigoare.
   Art. 21. - (1) In cazul in care laboratorul autorizat oficial doreste renuntarea totala sau partiala, temporara ori definitiva la autorizarea oficiala, solicitarea se face la autoritatea oficiala, direct sau prin scrisoare recomandata. Renuntarea la autorizarea oficiala a laboratorului nu absolva laboratorul autorizat oficial de respectarea prevederilor in vigoare si de obligatiile sale fata de autoritatea oficiala. Autoritatea oficiala ia cunostinta de aceasta solicitare in vederea suspendarii supravegherii oficiale si notifica in scris laboratorului autorizat oficial ca nu mai poate efectua esantionari, testari si emiteri de documente oficiale, precizand si data exacta de la care se aplica aceasta decizie.
   (2) In urma reevaluarii efectuate de Comisie, daca raportul de evaluare este favorabil, se incheie un nou contract de autorizare oficiala si se elibereaza un nou certificat de autorizare oficiala, in cazul laboratorului prevazut la art. 1 alin. (2) lit. a) si b).
   (3) In urma reevaluarii efectuate de Comisie, daca raportul de evaluare este favorabil, se elibereaza un nou certificat de autorizare oficiala pentru laboratorul oficial din cadrul I.T.C.S.M.S.

 

 

Sectiunea a 4-a

Documentele pentru autorizarea laboratoarelor

 

 

   Art. 22. - Contractul de autorizare oficiala, al carui model este prezentat in anexa nr. 2, are puterea legala a unui contract intre autoritatea oficiala si laboratorul autorizat oficial.
   Art. 23. - Certificatul de autorizare oficiala, al carui model este prezentat in anexa nr. 3, reprezinta documentul emis de Comisie in urma evaluarii si constatarii indeplinirii conditiilor prevazute in prezentele proceduri, conditii si reguli, are termen de valabilitate de 4 ani si este vizat anual. In cazul laboratoarelor nou-autorizate prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b), viza anuala se obtine in urma evaluarii de catre Comisie. In cazul laboratoarelor reautorizate prevazute la art. 1 alin. (2), viza anuala este acordata in urma supravegherii si monitorizarii oficiale a activitatii laboratorului autorizat oficial si, dupa caz, in urma unei evaluari suplimentare.


Capitolul V

Supravegherea si monitorizarea oficiala

a laboratorului autorizat oficial

 

 

   Art. 24. - (1) Activitatile laboratorului autorizat oficial sunt supuse supravegherii si monitorizarii oficiale, astfel:

   a) testarea a minimum 5% din numarul total de loturi de samanta si a minimum 5% din numarul speciilor testate in vederea certificarii, de laboratorul autorizat oficial; proportia de minimum 5% este in principiu egal distribuita, in raport cu numarul total de loturi si numarul speciilor testate. Proportia poate fi mai mare atunci cand exista dubii specifice, precum si ori de cate ori autoritatea oficiala o decide;
   b) esantionarea a minimum 5% din numarul total de loturi de samanta esantionate in vederea certificarii;
   c) rezultatele testelor efectuate de autoritatea oficiala pe baza esantioanelor de seminte prelevate sunt comparate cu rezultatele testelor obtinute de laboratorul autorizat oficial;
   d) incadrarea in toleranta este obligatorie pentru toate esantioanele testate. In cazul in care rezultatul nu se incadreaza in toleranta, autoritatea oficiala stabileste tipul de neconformitate, respectiv majora sau minora, iar laboratorul autorizat oficial initiaza masuri corective adecvate pe care le notifica autoritatii. Dupa implementarea masurilor corective de catre laboratorul autorizat oficial, autoritatea oficiala efectueaza o noua supraveghere. Daca in urma implementarii masurilor corective rezultatele testelor nu se incadreaza in toleranta, se retrage temporar sau definitiv autorizarea laboratorului;
   e) participarea la programul de teste de referinta stabilit anual de autoritatea oficiala;
   (2) Autoritatea oficiala poate efectua verificari prin sondaj a activitatii laboratoarelor autorizate, ori de cate ori este necesar.

 

 

Capitolul VI

Masuri luate de autoritatea oficiala

 

 

   Art. 25. - In cazul in care s-a dovedit ca cererea de autorizare contine informatii false sau eronate, autoritatea oficiala decide amanarea pentru o perioada de minimum un an ori respingerea definitiva a procedurii de autorizare a laboratorului candidat, dupa caz.
   Art. 26. - (1) In cazul neacordarii vizei anuale pe Certificatul de autorizare oficiala din motive temeinic justificate, se retrage temporar autorizarea laboratorului pana la clarificarea situatiei.
   (2) Autoritatea oficiala poate sa retraga autorizarea, sa anuleze documentele emise sau masurile luate de laboratorul autorizat oficial, sa blocheze sau sa dispuna retragerea si schimbarea destinatiei cantitatilor de seminte, daca se constata ca au fost incalcate prevederile reglementarilor si standardelor in vigoare.
   Art. 27. - (1) Certificatul de autorizare oficiala poate fi retras temporar sau definitiv, dupa caz, in situatiile in care se constata:

   a) testarea in vederea certificarii si emiterea de documente oficiale pentru specii pentru care laboratorul nu este autorizat;
   b) informatii false sau eronate in documentele oficiale eliberate;
   c) nerespectarea procedurilor de lucru, a prevederilor reglementarilor si standardelor in vigoare, in efectuarea activitatii pentru care a fost acordata autorizarea;
   d) faptul ca datele din activitatea de supraveghere si monitorizare oficiala demonstreaza ca laboratorul autorizat oficial nu indeplineste standardele de competenta ce se impun pentru activitatea pentru care a fost autorizat;
   e) lipsa vizei anuale;
   f) faptul ca laboratorul autorizat oficial nu indeplineste obligatiile financiare fata de autoritatea oficiala.
   (2) Retragerea temporara sau definitiva a autorizarii este anuntata laboratorului autorizat oficial prin scrisoare recomandata sau prin alt mijloc echivalent.
   (3) In cazul retragerii temporare a certificatului de autorizare oficiala, autoritatea oficiala solicita laboratorului autorizat oficial ca personalul tehnic sa fie instruit si reexaminat, precum si sa se corecteze neconformitatile in cadrul unui termen-limita.
   (4) Anularea deciziei de retragere temporara a autorizarii se face numai atunci cand au fost remediate toate deficientele si au fost eliminate in totalitate neconformitatile. Laboratorul autorizat oficial este anuntat de autoritatea oficiala, in scris, asupra datei de la care acesta isi poate relua activitatea sau la care ii va fi acordata viza anuala.
   (5) Atunci cand se ia masura retragerii temporare sau definitive a autorizarii laboratorului autorizat oficial, acesta nu mai poate desfasura activitati de esantionare, testare, si eliberare de documente oficiale. In cazul laboratoarelor autorizate oficial din cadrul I.T.C.S.M.S., activitatea va fi preluata de un laborator autorizat oficial I.T.C.S.M.S. stabilit de autoritatea oficiala.
   (6) Autorizarea oficiala a laboratorului poate fi retrasa si in urmatoarele situatii:

   a) la cererea operatorului economic proprietar al laboratorului autorizat oficial;
   b) la cererea reprezentantului laboratorului independent autorizat oficial;
   c) la cererea directorului executiv al laboratorului I.T.C.S.M.S. autorizat oficial;
   d) laboratoarele autorizate oficial nu solicita reinnoirea certificatului de autorizare oficiala, la expirarea acestuia;
   e) nerespectarea termenului stabilit de autoritatea oficiala pentru corectarea neconformitatilor care au dus la suspendarea autorizarii;
   f) depistarea unor neconformitati majore care sunt de natura sa afecteze calitatea activitatii desfasurate si a rezultatelor testelor de calitate a semintelor.
   (7) La data retragerii temporare sau a retragerii definitive a autorizarii, certificatul de autorizare oficiala se considera nul.
   Art. 28. - (1) Laboratorul autorizat oficial, al carui Certificat de autorizare oficiala a fost retras, poate face contestatie la MADR - I.N.C.S., in termen de 15 zile de la data primirii instiintarii scrise.
   (2) MADR-I.N.C.S. analizeaza contestatia si decide in termen de maximum 30 de zile de la primirea acesteia.

 

 

Capitolul VII

Dispozitii finale

 

 

   Art. 29. - (1) Laboratorul din cadrul I.T.C.S.M.S. se considera laborator autorizat oficial si efectueaza testarea semintelor din speciile prevazute la art. 1 alin. (6), pe raza teritoriala de activitate stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 716/1999 privind reorganizarea si functionarea inspectoratelor pentru calitatea semintelor si materialului saditor si a Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute de Legea nr. 75/1995, cu modificarile ulterioare.
   (2) Laboratorul din cadrul I.T.C.S.M.S. poate sa efectueze testarea semintelor si din alte specii, altele decat cele prevazute la art. 1 alin. (6), referitor la domeniul de autorizare, pe raza sa teritoriala de activitate, dupa obtinerea certificatului de autorizare.
   Art. 30. - Contravaloarea activitatilor prestate in vederea autorizarii oficiale, reautorizarii, supravegherii si monitorizarii, precum si cea a testelor de referinta efectuate de autoritatea oficiala este stabilita conform Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificarii, inregistrarii, supravegherii, monitorizarii si acreditarii pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si a materialului saditor, cu modificarile ulterioare, si se achita integral de laboratorul autorizat oficial la L.C.C.S.M.S.
   Art. 31. - Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentele proceduri, conditii si reguli.

 

 

ANEXA Nr. 1

la proceduri, conditii si reguli

 

 

Nr. .............. Data ....................
Inregistrat cu autorizatia de producere, prelucrare,
comercializare a semintelor nr. ..................................
sau Inspectoratul teritorial pentru calitatea semintelor
si a materialului saditor ..............................................
Se aproba inscrierea.
Comisia:
.......................
.......................
.......................

 

CERERE
pentru obtinerea autorizarii sau reautorizarii oficiale a laboratorului

in vederea efectuarii testarii oficiale si sub supraveghere oficiala a semintelor

 

 


   Laboratorul candidat .........................................................., cu sediul in localitatea ................................................................., str. .......................................... nr. .........., judetul ....................., telefon ........................, fax ............................, inmatriculat in registrul comertului cu nr. .................... din ..................., reprezentat prin ........................................, avand functia de ............................., solicitam autorizarea/reautorizarea oficiala si eliberarea „Certificatului de autorizare/reautorizare oficiala“ pentru efectuarea urmatoarelor teste de calitate a semintelor: esantionare, puritate, germinatie, umiditate, stare sanitara, pentru specia/grupa de specii: .................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... .
   Anexam la prezenta cerere urmatoarele documente:
   a) copie xerox a certificatului de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului de pe langa camera de comert si industrie;
   b) copie xerox a certificatului de inregistrare fiscala;
   c) proiectul Manualului calitatii pentru laboratorul care solicita autorizarea;
   d) copie xerox a autorizatiei de producere, prelucrare si comercializare a semintelor;
   e) copie xerox a statutului de functionare, cu specificarea obiectului de activitate in domeniu.

    Declar pe propria raspundere ca personalul laboratorului autorizat este liber de orice influenta si presiune in efectuarea testelor de calitate a semintelor si in eliberarea documentelor.
   Achitat tariful: .................................
   Data: ........................
   Accept conditiile si responsabilitatile laboratorului autorizat oficial
............................................................................
(semnatura conducatorului operatorului economic sau a reprezentantului laboratorului independent sau Inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si a materialului saditor)
   Conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.........../......
   Cererea se depune in 2 (doua) exemplare.

 

 

ANEXA Nr. 2

la proceduri, conditii si reguli

 

 

CONTRACT DE AUTORIZARE OFICIALA
Nr. ................ data .................

 

  

   1. Partile contractante
   a) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (I.N.C.S.), prin Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor (L.C.C.S.M.S.), avand sediul in: ..........................................., reprezentat prin (domnul/doamna) ................... in calitate de reprezentant al autoritatii oficiale, definit in continuare autoritatea oficiala, si
   b) ...............................(numele si sediul operatorului economic sau responsabilului laboratorului independent care a solicitat autorizarea oficiala)
avand sediul in: ........................................, reprezentat prin (domnul/doamna) ........................ in calitate de imputernicit al laboratorului candidat pentru efectuarea testelor de calitate a semintei.
   2. Obiectul si pretul contractului
   Prezentul contract stabileste relatia legala dintre autoritatea oficiala si operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial, in scopul desfasurarii activitatii de testare a semintelor destinate insamantarii si de eliberare a documentelor de calitate la speciile, grupele de specii pentru care a fost autorizat, pentru si in numele autoritatii oficiale.
   Tarifele pentru autorizare, supraveghere si monitorizare se achita de catre operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial, in cuantumul si la termenele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
   3. Durata contractului
   Prezentul contract intra in vigoare la data la care este semnat de reprezentantii partilor contractante si va inceta la implinirea a 4 ani de la data semnarii. Perioada de 4 ani se poate prelungi cu pana la 3 luni, daca cererea de reautorizare a fost depusa in termen. Contractul poate fi prelungit cu acordul scris al partilor contractante, in vederea reautorizarii.
   4. Documentele care insotesc contractul:
   – cerere de autorizare/reautorizare oficiala;
   – documentele solicitate la inscriere;
   – certificatul de autorizare;
   – alte documente aditionale.

   5. Reguli si norme
   Serviciile executate in baza prezentului contract vor respecta prevederile si standardele in vigoare prezentate de autoritatea oficiala la incheierea contractului.
   6. Obligatiile partilor
   6.1. O parte contractanta nu are, fara acordul scris al celeilalte parti, dreptul:
   – de a face cunoscut prezentul contract sau orice prevedere a acestuia unei terte persoane, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea acestuia;
   – de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

   6.2. Dezvaluirea oricarei informatii persoanelor implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va referi numai la acele informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
   6.3. O parte contractanta va fi exonerata de raspundere pentru dezvaluirea de informatii referitoare la prezentul contract, daca:
   – informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta;
   – informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluiri;
   – partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

   6.4. Obligatiile operatorului economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau ale reprezentantului laboratorului independent autorizat oficial:
   – Operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial este obligat sa respecte prevederile cuprinse in Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante, republicata, procedurile, conditiile si regulile privind autorizarea oficiala a laboratoarelor pentru testarea semintelor sub supraveghere oficiala si celelalte prevederi in vigoare.
   – Operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial garanteaza ca orice informatie pe care o va furniza autoritatii oficiale este conforma cu realitatea.
   – Esantionorul garanteaza ca pe tot parcursul derularii acestui contract respecta procedurile, conditiile si regulile de autorizare, cu exceptia unor modificari efectuate cu aprobarea autoritatii oficiale.
   – Operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial garanteaza ca ia toate masurile rationale necesare pentru a permite autoritatii oficiale sau oricarei alte persoane care actioneaza in numele autoritatii oficiale sa isi realizeze sarcinile si functiile asa cum sunt mentionate in prevederile in vigoare.
   – Operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial garanteaza ca nu efectueaza testarea semintelor decat pentru activitatile pentru care este autorizat si in afara speciilor, grupelor de specii prevazute in „Certificatul de autorizare“ si va lua toate masurile pentru ca serviciile sale sa nu fie prestate pentru scopuri neautorizate sau de catre persoane neautorizate.6.5. Obligatiile si drepturile autoritatii oficiale pentru autorizarea oficiala a laboratoarelor:
   – Are obligatia de a pune la dispozitia laboratorului autorizat oficial sau a laboratorului independent autorizat oficial orice facilitati sau informatii pe care le considera necesare pentru indeplinirea in bune conditii a contractului.
   – Are obligatia sa procure toata documentatia necesara pentru desfasurarea in bune conditii a procedurilor de autorizare conform regulilor si normelor in vigoare.
   – Nu raspunde pentru niciun fel de compensatii platibile prin lege in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus personalului laboratorului autorizat oficial ori laboratorului independent autorizat oficial, in timpul desfasurarii activitatilor specifice.
   – Are dreptul de a verifica modul de lucru al laboratorului autorizat oficial sau al laboratorului independent autorizat oficial, in conformitate cu procedurile, conditiile si regulile privind autorizarea oficiala a unor laboratoare pentru testarea semintelor oficiala sau sub supraveghere oficiala.
   – Are obligatia de a notifica in scris operatorului economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantului laboratorului independent autorizat oficial reprezentantii sai imputerniciti pentru acest scop.

    6.6. Inceperea si sistarea activitatii
   Laboratorul autorizat oficial sau laboratorul independent autorizat oficial poate efectua testarea semintelor numai in urmatoarele conditii:
   – dupa primirea „Certificatului de autorizare oficiala“;
   – dupa dovada monitorizarii anuale;
   – dupa inlaturarea neconformitatilor majore care au dus la suspendarea temporara a autorizarii;
   – dupa indeplinirea obligatiilor financiare catre autoritatea oficiala pentru autorizare, supraveghere si evaluare.Incetarea activitatii de testare a semintei se va face in urmatoarele conditii:
   – la cererea operatorului economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau a reprezentantului laboratorului independent oficial;
   – in cazul neprezentarii pentru monitorizarea anuala;
   – in cazul nerespectarii termenului stabilit de autoritatea oficiala pentru corectarea unor neconformitati;
   – in cazul depistarii de catre autoritatea oficiala a unor neconformitati majore.

   6.7. Modalitati de plata
   Operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent oficial achita autoritatii oficiale contravaloarea serviciilor de autorizare, la data inscrierii pentru autorizare, precum si a celor de supraveghere pentru verificarea modului de lucru al laboratorului autorizat oficial sau al laboratorului independent autorizat oficial, la data efectuarii acestora.
   Daca operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial ori reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial nu achita contravaloarea serviciilor de autorizare, procedura de autorizare este suspendata temporar sau definitiv, dupa caz.
   Daca operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial nu achita factura ce reprezinta serviciile de supraveghere, se aplica penalitati de intarziere, potrivit legii.
   7. Amendamente
   Partile contractante au dreptul, pe durata contractului, de a conveni in scris modificarea unor clauze ale contractului, in conformitate cu regulile, normele si standardele in vigoare.
   8. Rezilierea contractului
   Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului. Cererea de reziliere se va comunica in scris celeilalte parti contractante.
   9. Forta majora
   Forta majora este constatata de o autoritate competenta. Aceasta exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
   In sensul prezentului contract, prin forta majora se intelege un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu poate fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului.
   Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti in mod complet producerea acesteia si de a lua masurile care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
   Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte contractanta va avea dreptul sa notifice celeilalte parti contractante incetarea prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune celeilalte parti.
   10. Solutionarea litigiilor
   Autoritatea oficiala va face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi in cadrul ori in legatura cu prezentul contract.
   Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale cele doua parti contractante nu reusesc sa rezolve in mod amiabil divergenta contractuala, fiecare parte contractanta poate solicita ca divergenta sa se solutioneze prin arbitraj.
   11. Limba care guverneaza contractul
   Limba care guverneaza contractul este limba romana.
   12. Comunicari
   Orice comunicare intre partile contractante, referitoare la indeplinirea acestui contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
   Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
   Comunicarile dintre partile contractante se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
   13. Retragerea
   La data retragerii temporare sau definitive a autorizarii, Contractul de autorizare oficiala se considera nul.
   14. Legea aplicabila contractului
   Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din Romania.

 

   Autoritatea oficiala,                      Laboratorul autorizat oficial,
   ......................                     .............................

                                       (semnatura conducatorului operatorului economic 
                                      sau a reprezentantului laboratorului independent)
ANEXA Nr. 3

la proceduri, conditii si reguli

 

 

 

ROMANIA
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
INSPECTIA NATIONALA PENTRU CALITATEA SEMINTELOR

 

CERTIFICAT DE AUTORIZARE OFICIALA
Nr.
................

 

   Laboratorul ..........................................................................................................................................
Sediul/Adresa .......................................................................................................................................
este recunoscut ca laborator autorizat/reautorizat oficial, in conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 141/2012 pentru aprobarea Procedurilor, conditiilor si regulilor privind autorizarea oficiala a laboratoarelor pentru testarea semintelor oficial si sub supraveghere oficiala si care are la baza SR EN ISO/CEI 17025.
   Scopul autorizarii/reautorizarii oficiale include efectuarea urmatoarelor teste de calitate a semintelor: .......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
   Testarea semintelor se efectueaza la urmatoarele specii, grupe de specii destinate insamantarii:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
   Autorizarea/reautorizarea este valabila pe o perioada de 4 ani incepand de la data de ...........................*).
   Data: ......................................
  

 

   Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor       Comisia:

   sau Laboratorul Central pentru Calitatea              Numele, prenumele, semnatura

   Semintelor si a Materialului Saditor                  ......................
   (Functia, numele, prenumele, semnatura)               ......................
   
  

 Acest certificat este valabil numai vizat pe anul in curs.


 

 

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

 

 

 

 

 ______________

    *) Se poate prelungi cu pana la 3 luni, daca cererea de reautorizare a fost depusa in termen.

 

 

ANEXA Nr. 4

la proceduri, conditii si reguli

 

 

   Continutul Manualului calitatii
   Introducere
   – Istoric
   – Domeniul de autorizare
  

   Capitolul 1
   Cerinte referitoare la management
  

 

   1.1. Organizare
   1.1.1. Organigrama
   1.1.2. Personal
   1.1.3. Responsabilitati
   1.1.4. Harta proceselor
   1.2. Sistemul de management
   1.2.1. Declaratia de politica
   1.2.2. Documentatie
   1.3. Controlul documentelor
   1.3.1. Elaborare, aprobare, difuzare
   1.3.2. Modificari in documente
   1.4. Analiza cererilor, ofertelor si contractelor
   1.5. Servicii de aprovizionare si furnituri
   1.5.1. Evaluarea si selectarea furnizorilor
   1.6. Servicii catre client
   1.6.1. Cooperarea cu clientii
   1.6.2. Feedbackul de la clienti
   1.6.3. Reclamatii
   1.7. Controlul activitatilor de incercare
   1.8. Imbunatatirea eficacitatii sistemului de management
   1.9. Auditul
   1.9.1. Documente
   1.9.2. Inregistrari
   1.10. Actiuni corective - actiuni preventive
   1.10.1. Analiza cauzelor
   1.10.2. Implementarea actiunii
   1.10.3. Monitorizarea actiunii
   1.11. Controlul inregistrarilor
   1.11.1. Inregistrari ale sistemului de management
   1.11.2. Inregistrari tehnice
   1.12. Analiza efectuata de management
   1.12.1. Elemente de intrare
   1.12.2. Sistem decizional

  

   Capitolul 2
   Cerinte tehnice

  

 

   2.1. Personal
   2.1.1. Identificarea necesitatilor de instruire
   2.1.2. Instruirea personalului - monitorizare
   2.1.3. Fisa postului
   2.1.4. Decizii
   2.2. Conditii de acomodare si de mediu
   2.3. Controlul datelor
   2.4. Echipament
   2.4.1. Calibrare - Monitorizare
   2.4.2. Intretinere si utilizare
   2.5. Trasabilitatea masurarii
   2.6. Etaloane de referinta si materiale de referinta
   2.7. Alte precizari
   De asemenea, Manualul calitatii, pe langa aceste capitole, trebuie sa mai cuprinda:
   – Lista procedurilor operationale
   – Lista procedurilor de sistem
   – Lista standardelor aplicabil
   – Instructiuni

   2.8. In afara Manualului calitatii, laboratoarele trebuie sa mai cuprinda:
   – Dosar cu proceduri de sistem si operationale;
   – Dosare anexe - implementarea procedurilor.Procedurile, atat cele de sistem, cat si cele operationale trebuie sa cuprinda: scop, referinte, responsabilitati, mod de lucru si inregistrari.

 

 

ANEXA Nr. 5

la proceduri, conditii si reguli

 

 

Conditii minime de dotare a unui laborator pentru testarea semintelor

 

 

   1. SECTORUL DE DETERMINARE A UMIDITATII:

Nr. crt.

Aparatura

Necesar numar bucati

1.

Etuve cu temperatura reglabila

2

2.

Morisca de macinat esantioane reglabila

1

3.

Set de site pentru verificarea gradului de macinare

1

4.

Balanta cu precizie de 0,001 zecimale

1

5.

Exicator cu desicantul corespunzator

2

6.

Termohigrometru

1

7.

Termometre cu alcool (mercur) etalonate pentru intervalul de lucru al etuvelor

2

8.

Capsule (fiole)

30

 

   2. SECTORUL DE PURITATE:
   a) Sala de omogenizare

Nr. crt.

Aparatura

Necesar numar bucati

1.

Omogenizatoare, diferite tipuri

2

2.

Balanta de precizie

1

 

   b) Laborator de determinare a puritatii

Nr. crt.

Aparatura

Necesar numar bucati

1.

Balanta cu precizie de 0,1 zecimale

1

2.

Balanta cu precizie de 0,01 zecimale

1

3.

Balanta cu precizie de 0,001 zecimale

1

4.

Balanta cu precizie de 0,0001 zecimale

1

5.

Trusa cu greutati etalon aferenta balantelor

1

6.

Binocular

1

7.

Lampa fluorescenta

1 pentru laboratoarele care efectueaza teste la specii de graminee perene

8.

Nisa filtranta

1

9.

Numarator de seminte (facultativ)

1

 

Nr. crt.

Aparatura

Necesar numar bucati

10.

Lupa diafanoscop

1 pentru laboratoarele care efectueaza teste la specii de graminee perene

11.

Selector - vanturator de seminte (Blower)

1
pentru laboratoarele care efectueaza teste la specii de graminee perene

 

   3. SECTORUL DE GERMINATIE:

Nr. crt.

Aparatura

Necesar numar bucati

1.

Set de site pentru verificarea gradului de maruntire al solului

1

2.

Termometre cu alcool (mercur) etalonate pentru verificarea modului de functionare al camerelor sau cabinetelor de germinat si al etuvelor

cate unul pentru fiecare aparat verificat

3.

Cabinete germinatoare cu temperatura reglabila

Numarul si capacitatea lor va fi corelat cu speciile analizate si cerintele impuse de acestea, minimum 3.

4.

Termometre inregistratoare

cate unul pentru fiecare camera de germinatie sau cabinet germinator

5.

Etuve pentru preuscare si sterilizare

2

6.

Balanta cu precizie de 0,1 zecimale

1

7.

Cantar de capacitate 10 kg

1

8.

Aparat pentru determinarea ph

1

9.

Recipiente de stocare esantioane, tavi, godeuri, rafturi etc.

-

 

 

   4. SECTORUL DE STARE FITOSANITARA:

Nr. crt.

Aparatura

Necesar numar bucati

1

Microscop performant

1

2

Lupa binocular

1

3

Nisa filtranta (facultativ)

1
Poate fi utilizata, cand este nevoie, nisa filtranta din dotarea laboratorului de puritate sau germinatie.

4

Vase Petri, lamele, pensete etc.

-

 

   Un laborator trebuie sa detina magazie de pastrarea esantioanelor cu mediu controlat.
   Un laborator trebuie sa detina o sala de instruire, testare si atestare.
   In functie de domeniul de autorizare si volumul de activitate, Autoritatea poate stabili conditiile de dotare a unui laborator pentru testarea semintelor.

 

Formular model Atestat esantionori/analisti laborator

 

 


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
INSPECTIA NATIONALA PENTRU CALITATEA SEMINTELOR
LABORATORUL CENTRAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI A MATERIALULUI SADITOR

 

ATESTAT
nr. .......

 

   Dl/Dna ................................... din cadrul Unitatii/I.T.C.S.M.S. .............. a fost instruit(a) si atestat(a) ca esantionor/analist laborator pentru speciile ........................................................................................., ...........................................,
   avand in vedere prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante, republicata.
Esantionorul/analistul de laborator are drept de esantionare si analiza in acest domeniu.
   Atestatul este valabil pe o perioada de 4 ani.

 


Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor,
Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor,

 

 

ROMANIA
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS)
Bd. Carol I nr. 24, sectorul 3 - Bucuresti
Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor - Bucuresti
Central Laboratory for Quality of Seed and Planting Materials
Str. Aleea Sandu Aldea nr. 10

 

BULETIN DE ANALIZA OFICIALA Nr.

Laborator autorizat (nume, adresa)
Name of applicant (name, address)
Laborator independent

Cod autorizatie Registration number:

Data esantionarii oficiale
Date of official sampling
Numarul de referinta
al lotului
Reference lot number

Esantionor
Sampler

Numar certificat de autorizare laborator

Specia
Species

Soiul
(se specifica daca soiul este modificat genetic si codul de identificare) Variety

Categoria aprobata Approved category

Greutate lot
Lot weight

Numar ambalaje si tip No and type of packages

Loc de depozitare Storage place

Data sigilarii
Date of lot sealing

 

Etichete oficiale, seria si numarul, tipul
Official labels, series, number, type

Tratamente efectuate Treated with:

Data receptie esantion Date of sample receiving number

Numar de analiza Analysis

 

 

   Document inspectie in camp nr.:
   Field inspection document no.:
   Agricultor multiplicator:
   Grower:
   Tara de productie:
   Country of production:

 

   REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE DE LABORATORUL AUTORIZAT
   ANALYSIS RESULTSPURITATE PURITY
(% din greutate/weight)

GERMINATIE GERMINATION (% in numar/number)

UMIDITATE % MOISTURE CONTENT

Samanta pura Pure seeds

Materii inerte Inert matter

Seminte de alte specii de plante Other crop seeds

Germinatia totala Total germination

Germeni normali Normal seedlings

Seminte tari Hard seeds

Seminte proaspete Fresh seeds

Germeni anormali Abnormal seedlings

Seminte moarte Dead seeds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Natura materiilor inerte:
   Kind of inert matter:
   Seminte de alte plante (denumirea stiintifica):
   Other seeds:
   Alte determinari:
   Other tests:
   Metoda de analiza:
   Analysis method:
  

   CONCLUZII:
   Data:
   Emitent: Laborator autorizat ............................
            Laborator independent ...................................
           (denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail)
   

   Responsabil laborator autorizat/
   Responsabil laborator independent
   ......................................
   (nume, prenume, semnatura)
   Manager,
   .........................................................
   (nume, prenume, semnatura, stampila)

 

   Formular-tip Ordin MADR nr. 141/2012

 


ROMANIA
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ministry of Agriculture and Rural Development
Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS)
National Inspection for Quality of Seeds
Bd. Carol I nr. 24, sectorul 3 - Bucuresti
Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor - Bucuresti
Central Laboratory for Quality of Seed and Planting Materials
Str. Aleea Sandu Aldea nr. 10

 

DOCUMENT OFICIAL DE CERTIFICARE a lotului de samanta nr. ...................
OFFICIAL CERTIFICATION DOCUMENT of seed lot no. ..............


Laborator autorizat (nume, adresa)
Name of applicant (name, address)
Laborator independent

Cod autorizatie Registration number:

Data esantionarii oficiale
Date of official sampling
Numarul de referinta
al lotului
Reference lot number

Esantionor
Sampler

Numar certificat de autorizare laborator

Specia
Species

Soiul
(se specifica daca soiul este modificat genetic si codul de identificare) Variety

Categoria aprobata Approved category

Greutate lot
Lot weight

Numar ambalaje si tip No and type of packages

Loc de depozitare Storage place

Data sigilarii
Date of lot sealing

 

Etichete oficiale, seria si numarul, tipul
Official labels, series, number, type

Tratamente efectuate Treated with:

Data receptie esantion Date of sample receiving

Numar de analiza Analysis number

 

   Document de inspectie in camp nr.:   .........................................
   Field Inspection Document no. ..............................................
   Agricultor multiplicator ......................................................
   Grower........................................................................
   Tara de productie:
   Country of production:

 

 


   REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE DE LABORATORUL AUTORIZAT
   ANALYSIS RESULTSPURITATE PURITY
(% din greutate/weight)

GERMINATIE GERMINATION (% in numar/number)

UMIDITATE % MOISTURE CONTENT

Samanta pura Pure seeds

Materii inerte Inert matter

Seminte de alte specii de plante Other crop seeds

Germinatia totala Total germination

Germeni normali Normal seedlings

Seminte tari Hard seeds

Seminte proaspete Fresh seeds

Germeni anormali Abnormal seedlings

Seminte moarte Dead seeds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Natura materiilor inerte:
   Kind of inert matter:
   Seminte de alte plante (denumirea stiintifica):
   Other seeds:
   Alte determinari:
   Other tests:
   Metoda de analiza:
   Analysis method

 

SAMANTA PRODUSA IN CONFORMITATE CU REGULILE SI NORMELE C.E.
SEED PRODUCED IN ACCORDANCE WITH RULES AND NORMS C.E.

 

   Data:
   Emitent: Laborator autorizat ..........................................
            Laborator independent ...................................
            (denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail)

 

   Responsabil laborator autorizat/
   Responsabil laborator independent
   ......................................
   (nume, prenume, semnatura)

   Formular tip Ordin MADR nr. 141/2012