inapoi

 

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR                                                                                                    SENATUL

L E G E

privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante

        Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

        CAPITOLUL I

        Dispozitii generale

    Art. 1. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor asigura cadrul organizatoric si respectarea prevederilor legale privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, in vederea comercializarii semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante.

   (2) Speciile de plante carora li se aplica prevederile prezentei legi  se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.

   (3) In cuprinsul prezentei legi, termenul samanta cuprinde si materialul saditor, iar termenul plante cuprinde plantele agricole si horticole.

        Art. 2. - In domeniul de activitate prevazut la art. 1 Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor ii revin urmatoarele atributii si raspunderi principale:

   a) inregistreaza agentii economici implicati profesional, indiferent de forma de proprietate, care produc in vederea comercializarii, prelucreaza si/sau comercializeaza seminte din speciile de plante prevazute la art. 1;

   b) organizeaza controlul si certificarea puritatii varietale, starii fitosanitare si valorii culturale a semintelor;

   c) urmareste si controleaza aplicarea de catre agentii economici inregistrati a normelor tehnice pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor, stabilite impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu asociatiile profesionale si interprofesionale de profil;

   d) sprijina dezvoltarea cercetarilor autohtone pentru crearea de soiuri din speciile de plante de interes economic si stabileste masuri pentru protejarea producatorilor agricoli, persoane fizice si juridice, impotriva riscului utilizarii de seminte necorespunzatoare sau din soiuri neadaptate conditiilor agricole din tara noastra;

   e) publica anual sau periodic, dupa caz, lista cuprinzand soiurile in Catalogul oficial al soiurilor de plante inregistrate, precum si lista sau listele cuprinzand soiurile recomandate a se utiliza de catre cultivatorii din Romania ori abiliteaza publicarea acestora;

   f) acorda asistenta agentilor economici inregistrati in producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si, de asemenea, in prognozarea necesarului de seminte pe specii, soiuri si categorii biologice, punandu-le la dispozitie informatiile relevante de care dispune;

   g) urmareste aplicarea prevederilor prezentei legi, precum si a prevederilor ce rezulta din conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte, in domeniul producerii, prelucrarii, controlului calitatii si comercializarii semintelor, al testarii si inregistrarii soiurilor de plante;

   h) stabileste masuri pentru eliminarea posibilitatilor de perturbare a pietei semintelor, pentru conservarea resurselor genetice de plante si pentru protectia mediului, sanatatii umane si animale.

        Art. 3. - Definirea termenilor de specialitate utilizati in prezenta lege este prevazuta in anexa care face parte integranta din aceasta si care poate fi modificata si completata de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor in functie de evolutia cunostintelor de specialitate si a reglementarilor organismelor internationale in domeniu, la care Romania este parte.

 

        CAPITOLUL II

        Producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor

    Art.4. - (1) Producerea in vederea comercializarii, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor se realizeaza de catre agentii ecnomici, persoane fizice sau juridice, inregistrati in acest scop si care au primit autorizatie eliberata de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, vizata, anual, prin autoritatile teritoriale de control si certificare a semintelor, prevazute in prezenta lege.

   (2) Persoanele fizice sau juridice prevazute la alin. (1) pot fi inregistrate, la cerere, daca fac dovada ca dispun de dotarile tehnico-materiale necesare si de personal care are cunostinte corespunzatoare pentru activitatea solicitata, conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele privind carantina fitosanitara, dupa caz.

   (3) Metodologia de inregistrare si eliberare a autorizatiei prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.

   Art. 5. - Agentii economici inregistrati pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor au urmatoarele obligatii:

   a) sa respecte regulile si normele in vigoare privind producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor, inclusiv cele privind carantina fitosanitara, dupa caz;

   b) sa tina la zi evidenta productiei, a tranzactiilor si a stocurilor de seminte intr-un registru de intrari si iesiri, conform modelului stabilit prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, pe care sa il puna la dispozitie autoritatilor competente de control, la cererea acestora;

   c) sa respecte prevederile legale privind protectia soiurilor;

   d) sa anunte, in termenul fixat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, suprafetele pentru producerea semintelor si cantitatile pe care le propun pentru certificare;

   e) sa asigure folosirea metodelor de inmultire adecvate, autocontrolul calitatii si al cerintelor de calitate si sa garanteze beneficiarilor calitatea semintelor livrate pe perioada de valabilitate.

   Art. 6. - Autorizatia acordata in urma inregistrarii unui agent economic pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor, dupa caz, poate fi retrasa temporar sau definitiv de autoritatea care a eliberat-o, daca se constata ca au fost incalcate obligatiile ce ii revin potrivit art. 5 sau daca nu mai desfasoara activitatile in domeniu timp de 3 ani consecutivi.

   Art. 7. - Producatorii de seminte inregistrati pot incheia in scris conventii sau intelegeri cu producatorii agricoli invecinati, persoane fizice sau juridice, pentru respectarea de catre acestia a distantelor de izolare fata de culturile destinate loturilor semincere, conform normelor tehnice stabilite.

   Art. 8. - Amelioratorii sau mentinatorii de soiuri au obligatia sa puna la dispozitie agentilor economici inregistrati, care multiplica aceste soiuri, tehnologiile specifice de producere a semintelor pe baza de contract, in conditiile legii.

   Art. 9. - Producerea semintelor din categoriile biologice prebaza si baza revine persoanelor fizice sau juridice, specificate ca mentinator in Registrul soiurilor de plante inregistrate, denumit in continuare Registrul soiurilor, si publicate in Catalogul oficial al soiurilor si hibrizilor de plante de cultura din Romania, pentru anul respectiv, denumit in continuare Catalogul Oficial.

   Art. 10. - Agentii economici inregistrati pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor raspund pentru calitatea si identitatea acestora si vor suporta daunela provocate beneficiarilor pentru comercializarea de seminte necorespunzatoare.

   Art.11. - Agentii economici inregistrati pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor au obligatia de a le depozita, manipula, trata si transporta pe loturi, pe soiuri si pe categorii biologice, in ambalaje corespunzatoare, conform normelor in vigoare.

   Art. 12. - Regulile si normele tehnice privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii si/sau comercializarea semintelor, precum si procedura de inregistrare, de supraveghere, monitorizare si acreditare a activitatilor furnizorilor se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, cu respectarea prevederilor prezentei legi si a reglementarilor organismelor internationale la care Romania este parte.

   Art. 13. - (1) Semintele se comercializeaza in ambalaje specifice, inchise si etichetate, iar mentiunile inscrise pe eticheta trebuie sa reflecte si sa ateste identitatea si calitatea acestora, inclusiv a starii fitosanitare, potrivit normelor in vigoare.

   (2) In cazul unor soiuri modificate genetic toate etichetele sau documentele insotitoare vor indica clar ca soiul a fost modificat genetic.

   (3) Semintele brute a caror identitate este atestata se pot comercializa in vederea prelucrarii.

   Art. 14. - (1) Semintele din speciile de plante, produse pe plan intern sau importate, stabilite prin ordin al ministrului agricuturii, alimentatiei si padurilor, pot fi produse in scopul comercializarii, respectiv pot fi comercializate, numai daca soiul este inregistrat in Catalogul oficial sau in cataloagele Comunitatii Europene, dupa caz.

   (2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor poate lua masuri de interzicere pentru o parte sau pentru intreg teritoriul tarii a utilizarii unui soi modificat genetic, daca se constata ca soiul este daunator culturilor din alte soiuri sau alte specii ori prezinta risc pentru mediu sau sanatatea omului.

   (3) In cazul speciilor si soiurilor care nu sunt inregistrate conform alin. (1), se pot comercializa la intern, importa sau exporta:

   a) semintele destinate multiplicarii pe baze contractuale, in vederea exportului integral;

   b) cantitati destinate altor scopuri de testare sau experimentare, in masura in care apartin unui soi pentru care a fost depusa o cerere de inscriere in catalog. In cazul unui soi modificat genetic se vor respecta prevederile legale privind evitarea riscurilor pentru sanatatea omului si a mediului inconjurator;

   c) seminte din genuri si specii de plante stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor potrivit reglementarilor organismelor internationale la care Romania este parte.

   (4) In cazul speciilor si soiurilor care nu sunt inregistrate conform alin. (1), pot fi introduse in tara si expediate in strainatate, cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, urmatoarele:

   a) seminte destinate pentru scopuri stiintifice sau de selectie;

   b) seminte destinate testarii in vederea inregistrarii;

   c) seminte  pentru loturi demonstrative si expozitii.

   Art. 15. - Pentru conservarea resurselor genetice de plante Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor poate stabili conditii specifice privind producerea, controlul calitatii si comercializarea semintelor din aceste plante.

   Art. 16. - Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor se pot stabili conditii speciale care sa reglementeze comercializarea unor categorii de seminte.

   Art. 17. - (1) Agentii economici inregistrati pentru comercializarea semintelor pot efectua importuri si exporturi de seminte in conformitate cu normele interne si cu reglementarile organismelor internationale in domeniu la care Romania este parte.

   (2) Importul este admis cu avizul prealabil al autoritatii de specialitate a Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in conditiile legii.

   (3) Importul de seminte din alte tari decat cele din Comunitatea Europeana, pentru speciile la care se constata echivalenta cerintelor de certificare si protectie a soiurilor, se admite cu respectarea prevederilor art. 14, a reglementarii organismelor internationale in domeniul comertului international cu seminte la care Romania este parte. Echivalenta se constata de catre autoritatile specializate ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

   (4) Importatorii vor comunica efectuarea importului autoritatilor teritoriale specializate ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, care vor verifica respectarea conditiilor de import si punere pe piata.

   (5) Agentii economici importatori vor contabiliza cantitatile de seminte importate in registrul propriu de intrari si iesiri.

   Art. 18. - Semintele importate nu pot circula pe piata interna decat decat in ambalajele si cu etichetele originale. Reambalarea si reetichetarea sub permise numai sub controlul autoritatii de control si certificare a semintelor si numai de catre agenti economici inregistrati in acest scop.

   Art. 19. - Exportul de seminte este admis pe baze contractuale, cu conditia respectarii reglementarilor interne si internationale privind circulatia semintelor destinate comertului international, a reglementarilor Comunitatii Europene sau, dupa caz, in conditiile solicitate de importator.

        CAPITOLUL III

        Controlul si certificarea calitatii semintelor

   Art. 20. - (1) Controlul, certificarea identitatii si a calitatii semintelor, inregistrarea, supravegherea, monitorizarea si acreditarea agentilor economici furnizori de seminte in toate etapele producerii, prelucrarii si comercializarii se fac de catre Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, serviciu de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in conformitate cu regulile, normele tehnice si cu reglementarile internationale in vigoare.

   (2) Se infiinteaza Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor prin reorganizarea Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor. In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va supune Guvernului spre adoptare reorganizarea si functionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor.

   (3) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor functioneaza ca unitati cu personalitate juridica, finantate din venituri extrabugetare si alocatii acordate de la bugetul de stat, subordonate Ministerului Agriculturii, Alimenatiei si Padurilor, prin Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor.

   (4) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor raspund pentru documentele pe care le emit.

   Art. 21. - (1) Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor are urmatoarele atributii:

   a) inregistreaza, elibereaza si retrage autorizatiile de functionare pentru agentii economici care efectueaza operatiuni de producere, prelucrare si/sau comercializare a semintelor, dupa caz, cu respectarea prevederilor art. 4 - 6;

   b) supune spre aprobare Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor proiecte de acte normative privind calitatea semintelor;

   c) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor si Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor;

   d) elaboreaza reguli, norme si instructiuni de inregistrare, producere, control, certificare, acreditare si comercializare, potrivit reglementarilor internationale in domeniul semintelor, la care Romania este parte, inregistreaza solicitarile anuale de multiplicare a semintelor si urmareste aplicarea acestora;

   e) asigura si exercita controlul, in scopul mentinerii calitatii semintelor la toate categoriile biologice in precontrol si postcontrol, prin scheme si tehnici stiintifice adecvate;

   f) asigura legatura cu organizatiile internationale specializate in domeniul semintelor;

   g) acrediteaza persoanele fizice sau juridice care intrunesc conditiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor pentru a efectua inspectii in camp, a ridica probe si a analiza calitatea semintelor, a emite documente si a efectua alte activitati specifice sub supravegherea sa;

   h) poate retrage acreditarea, anula documentele emise, sau masurile luate de catre persoanlel acreditate, daca se constata ca au fost incalcate obligatiile ce ii revin, potrivit normelor de acreditare si contractului de acreditare;

   i) asigura instruirea si atestarea personalului de specialitate pentru activitatile specifice.

   (2) Pentru efectuare controlului, certificarii, inregistrarii, supravegherii, monitorizarii si acreditarii, precum si pentru efectuarea testelor de calitate solicitantul va plati contravaloarea prestatiilor o data cu admiterea cererii, conform tarifelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor. Sumele rezultate se constituie ca mijloace extrabugetare si se folosesc de catre inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor si de Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor pentru cheltuieli de capital, materiale si de personal. Sumele ramase neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator, dupa regularizarea cu bugetul de stat, si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.

   Art. 22. - (1) Categoriile biologice de samanta care se controleaza si pentru care se pot emite certificate oficiale care sa ateste identitatea si calitatea acestora in conditiile prezentei legi sunt:

   a) samanta de prebaza;

   b) samanta de baza;

   c) samanta certificata;

   d) samanta comerciala.

   (2) Regulile si normele tehnice de producere, control, certificare si comercializare pot prevedea si alte categorii de samanta sau subdiviziuni ale acestora, caracteristice diferitelor specii, in conformitate cu reglementarile organismelor internationale in domeniu, la care Romania este parte.

   Art. 23. - Se admit pentru control si/sau pentru certificare oficiala ori sub supraveghere internationala genurile, speciile si soiurile stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in conditiile prezentei legi, in concordanta cu reglementarile organismelor internationale la care Romania este parte.

   Art. 24. - (1) Este interzisa comercializarea semintelor care nu respecta regulile si normele tehnice in vigoare, inclusiv a celor de ambalare, inchidere si etichetare, prevazute de lege.

   (2) Se interzice instituirea altor restrictii de comercializare a semintelor in ceea ce priveste caracteristicile lor, conditiile de examinare, marcare si inchidere dacat cele prevazute de prezenta lege sau de alte reglementari specifice in vigoare.

   (3) Pentru anumite specii, cu respectarea regulilor  stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, micii producatori neprofesionisti pot comercializa pe piata locala, direct catre utilizatorul final neprofesionist, seminte care nu satisfac cerintele generale privind ambalarea, sistemul de inchidere si etichetare, fara a aduce prejudicii reglementarilor de carantina fitosanitara si cu garantarea calitatii acestora.

   Art. 25. - In cazul unor dificultati temporare de asigurare generala cu seminte certificate Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor poate admite comercializarea, pentru o perioada determinata, a unei categorii de seminte cu exigente mai reduse fata de cele prevazute de regulile si normele generale sau apartinand altor soiuri decat cele admise, conform legii.

        CAPITOLUL IV

        Piata semintelor

   Art. 26. - (1) Agentii economici, persoane fizice sau juridice, inregistrati pentru producerea de seminte beneficiaza de ajutoare financiare pentru productia de seminte, realizata in baza unui contract sau a unei declaratii de multiplicare inregistrate la autoritatea desemnata, in conditiile legii.

   (2) Ajutorul financiar se acorda pentru productia de seminte destinata pentru insamantare, certificata oficial ca samanta de prebaza, baza sau certificata, pentru speciile stabilite prin hotarare a Guvernului, in scopul asigurarii unui venit echitabil pentru producatorii respectivi si al asigurarii echilibrului pe piata semintelor.

   (3) Valoarea ajutorului financiar prevazut la alin. (1) si (2) se stabileste inainte de data de 1 august pentru 2 ani de vanzare, in suma fixa la 100 kg seminte sau bucti plante, pe fiecare specie. Guvernul poate modifica valoarea stabilita pe specii pentru al doilea an de vanzare. Anul de vanzare incepe la data de 1 iulie a fiecarui an si se incheie la data de 30 iunie a anului urmator.

   (4) Regulile de acordare, verificare si plata ajutorului financiar prevazut la alin. (1), precum si institutiile abilitate vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului.

   Art. 27. - (1) Pentru anumite specii importul se poate realiza pe baza unei licente de import, cu conditia infiintarii unui depozit bancar care sa garanteze efectuarea importului in perioada de valabilitate a licentei. Depozitul bancar va fi penalizat total sau partial daca importul nu este efectuat in intregime in perioada respectiva.

   (2) pentru specia sau tipul de hibrid importat cu licenta Guvernul va putea stabili taxa de compensare egala cu diferenta dintre un pret de referinta calculat pe o perioada de 3 ani si pretul liber in frontiera, inclusiv taxele vamale. Plata taxei de compensare este obligatorie pentru persoanlele fizice si juridice care efectueaza importul la preturi mai mici decat pretul de referinta.

   Art. 28. - (1) Sunt exceptate de la prevederile art. 27 importurile de seminte in cadrul unor contracte de multiplicare inregistrate.

   (2) Este interzisa aplicarea de restrictii cantitative, alte masuri restrictive sau alte taxe cu efect echivalent taxelor vamale.

   (3) Lista cuprinzand produsele, regulile de aplicare, inclusiv conditiile de plata a taxei de compensare, precum si destinatia acesteia, sursele de informatii si institutiile abilitate sa aplica prevederile alin. (1) si (2) vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului.

   (4) In situatia in care, din cauza importurilor sau a exporturilor, piata semintelor este serios perturbata, Guvernul va lua masurile necesare in comertul cu alte tari, aplicabile pana cand perturbarile sau posibilitatea aparitiei lor inceteaza.

        CAPITOLUL V

        Inregistrarea soiurilor de plante

   Art. 29. - Soiurile din speciile inregistrate in Catalogul Comunitatii Europene sau in catalogul unui stat membru al acesteia se echivaleaza cu soiurile inregistrate in Registrul soiurilor si in Catalogul oficial, sub aspectul distinctivitatii, uniformitatii si stabilitatii.

   Art. 30. - Semintele din soiurile radiate din Catalogul oficial in situatiile prevazute la art. 36 mai pot fi certificate si comercializate in urmatorii 2 ani si, respectiv, 3 ani dupa radiere, in vederea lichidarii stocurilor existente.

   Art. 31. - (1) Inregistrarea unui soi in Registrul de soiuri si publicarea lui in Catalogul oficial se fac prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor dupa ce s-a stabilit, in urma examinarii tehnice efectuate de Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistarea Soiurilor, ca indeplineste conditiile de distinctivitate, uniformitate si stabilitate si ca, pentru speciile stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, soiul poseda valoare agronomica si/sau de utilizare.

   (2) Prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor se pot acredita agenti economici pentru anumite specii sau soiuri, care sa execute teste si sa propuna inregistrarea lor in Catalogul oficial, sub supravegherea Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistarea Soiurilor.

   Art. 32. - Un soi modificat genetic nu poate fi testat si inregistrat fara ca solicitantul sa dovedeasca faptul ca acesta indeplineste conditiile legale privind protectia mediului, a sanatatii umane si animale.

   Art. 33. - La inregistrarea in Registrul soiurilor fiecare soi trebuie sa fie individualizat printr-o denumire acceptata care sa faca posibila identificarea sa, in conformitate cu reglementarile organizatiilor internationale in domeniu, la care Romania este parte.

   Art. 34. - Inscrierea soiurilor pentru examinare se face pe baza unei cereri a amelioratorului sau a reprezentantului acestuia, imputernicit in scris, insotita de descrierea standardizata a soiului si de asigurarea cantitatilor de seminte necesare examinarii.

   Art. 35. - Pentru un soi local, dintr-o regiune bine determinata, sau daca amelioratorul nu mai exista, inregistrarea sau prelungirea acesteia se poate face din oficiu de catre Ministerul agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, care stabileste si mentinatorul soiului respectiv.

Art. 36. - Radierea unui soi din Catalogul oficial se face prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor in cazurile in care:

   a) se dovedeste necorespunzator din punct de vedere al distinctivitatii, uniformitatii si stabilitatii, caracteristici pe baza carora a fost facuta inregistarea sa in Registru soiurilor si publicarea in Catalogul oficial;

   b) au aparut caracteristici noi care ar fi impiedicat inregistarea sa, necunoscute la data cand s-a facut aceasta;

   c) la cererea amelioratorului, a reprezentantului acestuia sau a mentinatorului soiului, dupa caz, precum si in cazul in care mentinatorul nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin de a prezenta in orice moment samanta necesara reproducerii soiului, conform caracteristicilor initiale la inregistare, si de a se supune verificarii periodice de catre Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistarea Soiurilor;

   d) nu mai exista un mentinator al soiului inregistrat;

   e) se dovedeste ca acelasi soi este inregistrat sub un alt nume;

   f) titularul certificatului de inregistrare a soiului nu achita tarifele pentru verificarea soiului pe durata in care acesta este inregistrat in Registrul soiurilor;

   g) dupa 10 ani de la inregistrarea soiului nu se mai solicita sau nu se mai aproba reinscrierea.

   Art. 37. - (1) Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistarea Soiurilor functioneaza ca organ de specialitate in subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si are urmatoarele atributii:

   a) elaboreaza metodologia de examinare tehnica si de prezentare a noilor soiuri, in vederea inregistrarii in Registrul soiurilor si a publicarii in Catalogul oficial, tinand seama de reglementarile interne si internationale in vigoare;

   b) examineaza soiurile pentru care se cere inregistrarea;

   c) previne instrainarea materialului biologic aflat in examinare si asigura confidentialitatea informatiilor obtinute, la cererea amelioratorului;

   d) asigura depozitarea probelor de seminte din soiuri inregistrate;

   e) efectueaza verificarea anuala a puritatii varietale a soiurilor multiplicate, dispusa de autoritatea de control si certificare;

   f) este depozitarul Registrului soiurilor, editeaza si publica anual Catalogul oficial;

   g) asigura legatura cu organismele si organizatiile internationale in domeniul testarii si inregistrarii soiurilor.

   (2) Regulamentul de organizare si functionare al Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistarea Soiurilor se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.

   Art. 38. - Se constituie Consiliul tehnic pentru soiuri si seminte de plante, organism consultativ al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor. Componenta si atributiile acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.

   Art. 39. - (1) Pentru efectuarea lucrarilor de examinare tehnica a soiurilor solicitantul sau posesorul certificatului de inregistrare va plati, o data cu aprobarea inscrierii pentru examinare sau pentru efectuarea testelor de verificare pentru controlul mentinerii puritatii varietale a soiului inregistrat, sumele prevazute in tarifele stabilite prin ordin al minstrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.

   (2) Sumele rezultate se constituie ca venituri extrabugetare si se folosesc de catre Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistarea Soiurilor pentru cheltuieli de capital, materiale si de personal. Sumele ramase neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator, dupa regularizarea cu bugetul de stat, si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.

   Art. 40. - Soiurile care indeplinesc conditiile prevazute la art. 31 si 33 sunt considerate inregistrate si se inscriu in Registrul soiurilor, iar amelioratorului i se elibereaza de catre Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistarea Soiurilor un certificat de inregistrare a soiului, a carui valabilitate este de 20 de ani de la data eliberarii, pentru culturile de camp, si de 25 de ani pentru pomi si vita de vie. La cererea amelioratorului se pot inregistra si formele parentale folosite la obtinerea de hibrizi comerciali.

   Art. 41. - (1) Protectia soiurilor de plante este asigurata potrivit Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante.

   (2) Drepturile amelioratorilor asupra noilor soiuri de plante din toate genurile si speciile sunt recunoscute si aparate prin acordarea de brevet de soi in conditiile Legii 255/1998.

   (3) Brevetele de inventie acordate in conditiile Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie confera amelioratorului aceleasi drepturi.

   (4) Dreptul de a produce si de a comercializa se transmite contractual oricarei persoane fizice sau juridice, inregistrata conform art. 4, care se angajeaza sa achite titularului de brevet o redeventa stabilita de comun acord. Nerespectarea acestui angajament atrage retragerea autorizatiei de producere si de comercializare a semintelor si plata adunelor corespunzatoare care rezulta din aceasta.

   Art. 42. - Certificatul de inregistrare a soiului confera posesorului dreptul de a produce si a comercializa samanta din toate categoriile soiului respectiv  si de a beneficia de drepturile care decurg din aceasta, potrivit legislatiei in vigoare.

   Art. 43. - Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistarea Soiurilor este desemnat ca institutie de depozit al materialului reproductibil pentru soiurile inregistrate in Registrul soiurilor.

   Art. 44. - Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistarea Soiurilor este imputernicit sa efectueze examinarile si verificarile pentru controlul mentinerii puritatii varietale a soiurilor inregistrate in Registrul soiurilor si publicate in Catalogul oficial.

   Art. 45. - Dupa obtinerea certificatului de inregistrare a soiului titularul acestuia are obligatia de a pune la dispozitie Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistarea Soiurilor un esantion-martor de sweminte sau de plante, care se va conserva si care va costitui proba-etalon pentru verificarea puritatii varietale si a autenticitatii.

   Art. 46. - Titularul certificatului de inregistrare a soiului plateste efectuarea examinarii si verificarii pentru controlul mentierii puritatii verietale a soiului pe toata durata in care acesta este inscris in Registru soiurilor si publicat in Catalogul oficial.

        CAPITOLUL VI

        Sanctiuni

   Art. 47. - (1) Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor poate dispune retinerea oricarei cantitati de samanta pregatita pentru comercializare, in timpul sau dupa comercializare, gasita fara documente de calitate sau de stare fitosanitara, prevazute de legislatia in vigoare, sau cu documente necorespunzatoare dispozitiilor legale, pana la clarificarea situatiei.

   (2) In cazul in care samanta nu corespunde conditiilor legale in vigoare, autoritatea prevazuta la alin. (1) poate dispune returnarea acesteia, folosirea in alte scopuri, confiscarea si/sau distrugerea pe cheltuiala titularului.

   Art. 48. - Constituie contraventii la normele privind producerea, prelucrarea, controlul calitatii si comercializarea semintelor urmatoarele fapte:

   a) comercializarea de seminte necertificate sau din loturi provenite de la agenti economici neinregistrati, conform prevederilor prezentei legi;

   b) producerea, prelucrarea si/sau comercializarea de seminte fara autorizatia eliberata de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor prin autoritatile teritoriale de control si certificare a semintelor , cu exceptia celor prevazute la art. 24 alin. (3);

   c) neasigurarea masurilor corespunzatoare mentinerii calitatii si identitatii la recoltarea, prelucrarea sau conditionarea semintelor;

   d) depozitarea si transportul semintelor fara documente care sa ateste calitatea si identitatea acestora, precum si neasigurarea masurilor de protectie a calitatii si a autenticitatii lor;

   e) lipsa registrului de intrari si iesiri prevazut la art. 5 lit. b), tinerea necorespunzatoare a evidentei producerii, intrarilor, iesirilor si stocurilor de seminte;

   f) refuzul de a prezenta documentele privind calitatea semintelor, precum si evidentele prevazute la lit. e), la cererea autoritatilor de control imputernicite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;

   g) inscrierea unor date eronate in documentele de atestare a calitatii semintelor;

   h) comercializarea de seminte fara documente care sa ateste calitatea si starea fitosanitara corespunzatoare pentru insamantare;

   i) comercializarea de seminte care nu corespund normelor in vigoare.

   Art. 49. - Constituie infractiuni la normele privind producerea, prelucrarea, controlul calitatii si comercializarea semintelor si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 4 ani urmatoarele fapte:

   a) introducerea in tara de seminte fara avizul de specialitate al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si padurilor sau neconforme cu reglementarile in vigoare;

   b) comercializarea de seminte din import, neavizate de autoritatea de specialitate a Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor  sau fara respectarea prevederilor art. 18;

   c) inscrierea cu intentie a unor date eronate in documentele de atestare a calitatii semintelor.

   Art. 50. - (1) Contraventiile prevazute la art. 48 din prezenta lege se sanctioneaza cu amenda aplicata persoanelor fizice sau, dupa caz, juridice, dupa cum urmeaza:

   a) cea de la lit. d), cu amenda de la 3.400.000 lei la 10.000.000 lei.

   b) cele de la lit. c), e) si h), cu amenda de la 10.000.000 lei la 17.000.000 lei;

   c) cele de la lit. a), b) si i), cu amenda de la 17.000.000 lei la 34.000.000 lei;

   d) cele de la lit. f) si g), cu amenda de la 34.000.000 lei la 56.000.000 lei.

   (2) Valoarea amenzilor va fi actualizata prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei.

   Art. 51. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 50 se fac de catre persoanele imputernicite de Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor . Ministerul agriculturii, Alimentatiei si Padurilor poate imputernici si alte persoane care sa constate contraventiile si sa aplice sanctiuni.

   (2) Contraventiilor prevazute la art. 48 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

   (3) Personalul institutiilor publice ale administratiei centrale si locale va sprijini autoritatile Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor cu privire la cazurile de incalcare a prevederilor prezentei legi.

        CAPITOLUL VII

        Dispozitii tranzitorii si finale

   Art. 52. - Prevederile prezentei legi se aplica si soiurilor care sunt inscrise in Registrul soiurilor si, respectiv, in Catatlogul oficial la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va lua masuri ca pentru toate soiurile inscrise in Registrul soiurilor si in Catalogul oficial, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sa emita certificate de inregistrare a soiurilor si sa stabileasca dreptul de mentinator institutelor, statiunilor agricole , institutiilor de invatamant superior si altor amelioratori sau agenti economici, la solicitarea acestora.

   Art. 53. - Autorizatiile de producere, prelucrare si/sau comercializare si documentele de calitate a semintelor, eliberate in baza dispozitiilor Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole, republicata, raman in vigoare pana la expirarea termenului de valabilitate mentionat in cuprinsul acestora, iar autorizatiile vor fi vizate anual de catre autoritatea emitenta.

   Art. 54. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 75/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 17 decembrie 1997, cu modificarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28 alin. (1) teza intai, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

   Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor  art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

   Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor  art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI

DORU IOAN TARACILA

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 266.

 

ANEXA

DEFINIREA

termenilor de specialitate utilizati in lege

   1. Samanta inseamna orice material de reproducere: seminte, fructe, material saditor, produs prin orice metode de inmultire, destinat multiplicarii sau pentru productia de consum alimentar ori industrial.

   2. Soiul inseamna un grup de plante apartinand unui taxon botanic de cel mai jos rang cunoscut, care:

   a) se diferentiaza clar de cele deja cunoscute prin cel putin un caracter distinct, precis si putin fluctuant, ce poate fi definit si descris, sau prin mai multe caractere a caror combinatie este de natura sa dea calitatea de nou (distinctivitate);

   b) este uniform pentru ansamblul caracterelor luate in considerare de reglementarile in vigoare privind uniformitatea soiurilor, cu exceptia unui numar foarte redus de forme atipice, tinand seama de particularitatile de reproducere (uniformitate);

   c) este stabil in caracterele sale esentiale, adica in urma reproducerii sau multiplicarii succesive ori la sfarsitul fiecarui ciclu de reproducere, caracterele esentiale raman asa cum au fost descrise initial (stabilitate);

   d) este considerat soi si hibridul cu formele parentale ale acestuia.

   3. Soiul protejat inseamna soiul nou-creat pentru care a fost acordat un brevet de soi.

   4. Plantele cuprind plantele agricole si horticole.

   5. Amelioratorul inseamna:

   a) persoana fizica sau juridica care a creat sau a descoperit si a dezvoltat un nou soi;

   b) persoana care a angajat persoana prevazuta la lit. a) sau care i-a comandat acesteia activitatea de creare ori de descoperire de noi soiuri, daca contractul prevede ca dreptul de ameliorator apartine celei dintai;

   c) succesorul in drepturi al persoanei prevazute la lit. a) sau b), dupa caz.

   6. Mentinatorul inseamna persoana fizica sau juridica indicata in Registrul soiurilor ca responsabila pentru mentinerea unui soi cu caracteristicile avute la data inscrierii in Registrul soiurilor.

   Mentinatorul poate fi amelioratorul soiului sau persoana careia amelioratorul i-a transferat acest drept printr-o tranzactie legala.

   7. Prelucrarea cuprinde cel putin una dintre urmatoarele operatiuni: conditionarea, incluzand: precuratarea, uscarea, curatarea, sortarea, fasonarea, tratarea, dupa caz; formarea loturilor; ambalarea si etichetarea, precum si operatiuni auxiliare ca: depozitarea, pastrarea si transportul semintelor.

   8. Comercializarea inseamna vanzarea, detinerea in vederea vanzarii, oferta pentru vanzare si orice cedare, furnizare sau transfer, in scopul unei exploatari comerciale a semintelor la terti, fie ca este sau nu remunerata.

   Nu fac obiectul comercializarii:

   a) livrarea de seminte la organismele oficiale de testare si inspectie;

   b) furnizarea de seminte la prestatorii de servicii in vederea transformarii sau conditionarii, atat timp cat prestatorul de servicii nu obtine un drept asupra semintei furnizate astfel;

   c) furnizarea de seminte brute, sub anumite conditii, la prestatorii de servicii, in vederea producerii unor materii prime agricole destinate pentru scopuri industriale, sau de seminte inmultite pentru acest scop (procesare), atat timp cat prestatorul de servicii nu obtine nici un drept nici asupra semintei furnizate, nici asupra produsului recoltei.

   9. Categoriile biologice din procesul de producere a semintelor sunt definite dupa cum urmeaza:

   a) samanta amelioratorului inseamna samanta:

   - produsa de catre sau sub directa raspundere a amelioratorului ori a mentinatorului, folosind selectia conservativa sau alte metode stiintifice specifice;

   - care este destinata producerii semintelor de prebaza;

   - care satisface cerintele impuse de reglementarile in vigoare privind puritatea varietala pentru semintele de prebaza;

   b) samanta de prebaza inseamna samanta din toate verigile biologice dintre samnata amelioratorului si samanta de baza, care:

   - a fost produsa de sau sub directa responsabilitate a mentinatorului;

   - a fost produsa din samanta amelioratorului ori din samanta de prebaza;

   - este destinata producerii de samanta de prebaza sau de baza;

   - satisface cerintele impuse de reglementarile in vigoare specificate pentru semintele de prebaza;

   c) samanta de baza inseamna samanta:

   - produsa de catre sau sub directa responsabilitate a mentinatorului;

   - care a fost produsa din samanta de prebaza;

   - care este destinata producerii de samanta certificata;

   - care satisface cerintele impuse de reglementarile in vigoare specificate pentru semintele de baza;

   d) samanta certificata inseamna:

   - in cazul hibrizilor, samanta produsa in loturi de hibridare din samanta de baza si care este destinata producerii de recolta pentru consum uman, animal sau pentru industrializare;

   - in cazul soiurilor, samanta produsa direct din samanta de baza pentru reinmultiri sau pentru consum si care satisface cerintele impuse de reglementarile in vigoare, specificate pentru semintele certificate;

   - la cererea autorului sau mentinatorului poate fi obtinuta dintr-o samanta de prebaza;

   c) samanta comerciala inseamna samanta care:

   - are identitate ca specie;

   - corespunde conditiilor impuse de reglementarile in vigoare specificate pentru semintele comerciale;

   - corespunde, in urma unui examen, conditiilor de valoare culturala prevazute de normele in vigoare.

   10. Inregistrarea agentilor economici inseamna operatiunea de admitere a unei activitati pe care un agent economic, persoana fizica sau juridica, doreste sa o efectueze in cadrul obiectului sau de activitate, daca sunt indeplinite conditiile tehnice si organizatorice preliminare desfasurarii respectivei activitati.

   11. Contractul de multiplicare inseamna contractul de prestare de servicii care prevede conditiile tehnice si financiare de realizare a productiei de seminte multiplicate, incheiat, in conditiile legii, intre proprietarul semintelor destinate multiplicarii sau reprezentantul acestuia si un agricultor multiplicator.

   12. Declaratia de multiplicare inseamna cererea persoanelor fizice sau juridice inregistrate pentru producerea de seminte, adresata autoritatii de certificare, in vederea admiterii culturii semincere, destinata multiplicarii, pentru inspectia in camp.

   13. Supravegherea oficiala inseamna procedura prin care autoritatea oficiala urmareste si verifica activitatea specifica a unei persoane fizice sau juridice imputernicite de autoritatea respectiva sa desfasoare o anumita activitate in numele sau.