back

 

LEGE REREPUBLICATA 266/2002

Vigoare

Emitent: Parlament
Domenii: Soiuri de plante

M.O. 239/2014

Lege privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante (r2)

M.Of.Nr.239 din 3 aprilie 2014

 

 

 

LEGEA Nr. 266/2002(r2)
privind producerea, prelucrarea, controlul si

 certificarea calitatii, comercializarea semintelor si

 a materialului saditor, precum si testarea si

inregistrarea soiurilor de plante*)

 


_____
   *) Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare.
   Legea nr. 266/2002 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2011.

 

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

 

 

   Art.1. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura cadrul organizatoric si respectarea prevederilor legale privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, in vederea comercializarii semintelor si a materialului saditor, precum si testarea, inregistrarea si protectia soiurilor de plante.
   (2) Semintele si materialul saditor din speciile de plante carora li se aplica prevederile prezentei legi, precum si regulile aplicabile acestora, dupa caz, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cu respectarea prevederilor comunitare in domeniu.
   (3) In cuprinsul prezentei legi, termenul samanta cuprinde si materialul saditor, iar termenul plante cuprinde plantele agricole si horticole.
   Art.2. - In domeniul de activitate prevazut la art. 1, Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin autoritatile oficiale desemnate - Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, denumita in continuare I.N.C.S., si Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor -, ii revin urmatoarele atributii si raspunderi principale:
   a)elaboreaza si aproba metodologia de instruire, atestare, inregistrare a operatorilor economici, implicati profesional, indiferent de forma de proprietate, care produc in vederea comercializarii, prelucreaza si comercializeaza seminte din speciile de plante prevazute la art. 1;
   b)asigura cadrul organizatoric pentru controlul si certificarea semintelor din punctul de vedere al identitatii si puritatii varietale si al standardelor de calitate, inclusiv al starii fitosanitare, in vederea utilizarii si comercializarii semintelor;
   c)urmareste, coordoneaza si controleaza aplicarea de catre operatorii economici inregistrati a normelor si regulilor privind producerea, prelucrarea, controlul, certificarea si comercializarea semintelor si a materialului saditor;
   d)elaboreaza si aproba normele nationale pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor, precum si pe cele privind ajutoarele financiare, in conformitate cu reglementarile si procedurile comunitare in domeniu;
   e)sprijina dezvoltarea cercetarilor autohtone pentru crearea de soiuri din speciile de plante de interes economic si stabileste masuri pentru protejarea producatorilor agricoli, persoane fizice si juridice, impotriva riscului utilizarii de seminte ori de soiuri necorespunzatoare, reglementand folosirea la insamantare a semintelor certificate sau care indeplinesc conditiile si normele de calitate reglementate ori din soiuri acceptate conform prezentei legi;
   f)colaboreaza cu organizatiile si asociatiile profesionale din domeniul semintelor, cu companiile de seminte, cu operatorii economici inregistrati si implicati in producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si a materialului saditor pentru aplicarea masurilor necesare, in vederea respectarii prevederilor legale comunitare si nationale, inclusiv prin punerea la dispozitie a informatiilor relevante de care dispun;
   g)urmareste aplicarea prevederilor prezentei legi, a prevederilor comunitare si nationale, precum si a celor ce rezulta din conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte, in domeniul producerii, prelucrarii, controlului calitatii si comercializarii semintelor, a materialului saditor si a protectiei noilor soiuri de plante;
   h)stabileste masuri pentru eliminarea posibilitatilor de perturbare a pietei semintelor, pentru conservarea resurselor genetice de plante si pentru protectia mediului, sanatatii umane si animale, in conformitate cu prevederile si procedurile comunitare;
   i)asigura cadrul organizatoric pentru testarea si inregistrarea soiurilor in Registrul soiurilor de plante inregistrate, denumit in continuare Registrul soiurilor, si in Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania, denumit in continuare Catalog oficial, in vederea utilizarii si comercializarii semintelor si a materialului saditor, precum si pentru acordarea brevetului de soi;
   j)aproba publicarea anuala sau periodica, dupa caz, a listei cuprinzand soiurile in Catalogul oficial al soiurilor de plante inregistrate, precum si a listei ori a listelor cuprinzand soiurile recomandate a se utiliza de catre cultivatorii din Romania sau abiliteaza publicarea acestora.
   Art.3. - Definirea termenilor de specialitate utilizati este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta lege si care poate fi modificata si completata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in functie de evolutia cunostintelor de specialitate si a reglementarilor comunitare sau a altor organisme internationale in domeniu, la care Romania este parte.


 CAPITOLUL II
Producerea, prelucrarea si/sau

comercializarea semintelor

 

 

 

   Art.4. - (1) Producerea in vederea comercializarii, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor se realizeaza de catre:

   a)operatorii economici cu sediul social pe teritoriul Romaniei, persoane fizice sau juridice, inregistrati in acest scop si care au primit autorizatie eliberata de autoritatea oficiala desemnata;
   b)alti operatori economici cu sediul social pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, inregistrati in acest scop pe teritoriul unui stat membru, dar care presteaza servicii pe teritoriul Romaniei, dupa caz.
   (2) Operatorii economici - persoanele fizice sau juridice prevazute la alin. (1) lit. a) - pot fi inregistrati, la cerere, daca fac dovada ca dispun de dotarile tehnico-materiale necesare si de personal care are cunostinte corespunzatoare pentru activitatea solicitata, conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele privind starea fitosanitara, dupa caz.
   (3) Metodologia de inregistrare si eliberare a autorizatiei prevazute la alin. (1) lit. a) se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale**), in conformitate cu prevederile comunitare.

 


_____
   **) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, interimar, nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de inregistrare a operatorilor economici si eliberare a autorizatiei pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 917 din 28 decembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.


   Art.5. - Operatorii economici inregistrati pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor au urmatoarele obligatii:
   a)sa respecte normele si regulile in vigoare privind producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor, inclusiv cele privind starea fitosanitara, dupa caz, si sa se supuna controlului tehnic si economic efectuat de autoritatile oficiale abilitate, conform legii;
   b)sa tina la zi evidenta productiei, a tranzactiilor si a stocurilor de seminte intr-un registru de intrari si iesiri, conform modelului stabilit prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, pe care sa il puna la dispozitia autoritatilor oficiale, la cererea acestora;
   c)sa respecte prevederile legale privind protectia soiurilor de plante protejate prin brevet;
   d)sa declare autoritatii oficiale desemnate suprafetele pentru producerea semintelor si cantitatile pe care le propun pentru certificare si comercializare, precum si datele tehnice, statistice si raportarile solicitate de autoritatea oficiala desemnata, in termenul stabilit de aceasta;
   e)sa asigure folosirea metodelor de inmultire si a tehnologiilor adecvate, autocontrolul calitatii si al cerintelor de calitate si sa garanteze beneficiarilor calitatea semintelor livrate pe perioada de valabilitate.
   Art.6. - (1) Autorizatia acordata in urma inregistrarii unui operator economic pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor, dupa caz, poate fi retrasa temporar ori definitiv numai de autoritatea oficiala care a eliberat-o, daca se constata ca au fost incalcate obligatiile ce ii revin potrivit prevederilor art. 5.
   (2) Autoritatea oficiala desemnata poate aplica prevederile alin. (1) si pentru alte incalcari ale regulilor si normelor, prevazute in prezenta lege.
   Art.7. - (1) Operatorii economici producatori de seminte inregistrati incheie in scris contracte, conventii sau intelegeri cu producatorii agricoli invecinati, persoane fizice ori juridice, pentru respectarea de catre acestia a distantelor de izolare fata de culturile destinate loturilor semincere, conform normelor tehnice stabilite.
   (2) Pentru asigurarea calitatii semintelor, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale poate stabili prin regulament, pentru anumite specii, soiuri sau tipuri de seminte, zone inchise de multiplicare, ca o conditie prealabila de recunoastere.
   Art.8. - Amelioratorii sau mentinatorii de soiuri pun la dispozitia operatorilor economici inregistrati, care multiplica aceste soiuri, tehnologiile specifice de producere a semintelor pe baza de contract, acordul de multiplicare pentru soiurile protejate prin brevet si descrierea caracterelor morfologice, in conformitate cu Uniunea Internationala pentru Protectia Noilor Soiuri de Plante, denumita in continuare U.P.O.V., in conditiile legii.
   Art.9. - Producerea semintelor din categoriile prebaza si baza se face de catre sau sub responsabilitatea persoanelor fizice ori juridice, specificate ca mentinator, sau de catre reprezentanti legali ai acestora, specificati in Registrul soiurilor, si publicate in Catalogul oficial pentru anul respectiv sau in Catalogul comun al Uniunii Europene, in cataloagele statelor membre ori in lista soiurilor Organizatiei de Cooperare si Dezvoltare Economica, denumita in continuare O.C.D.E., sau de alti operatori economici multiplicatori pe baza de contract cu mentinatorul soiului, dupa caz.
   Art.10. - Operatorii economici inregistrati pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor raspund pentru calitatea si identitatea acestora si vor suporta daunele provocate beneficiarilor pentru comercializarea de seminte necorespunzatoare, conform legislatiei in vigoare.
   Art.11. - Operatorii economici inregistrati pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor au obligatia de a le depozita, manipula, trata si transporta pe specii, soiuri, categorii si loturi de seminte, in ambalaje specifice, corespunzatoare, etichetate conform normelor in vigoare.
   Art.12. - (1) Regulile si normele tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii si/sau comercializarea semintelor, procedurile de inregistrare, de supraveghere, de monitorizare si de autorizare a activitatilor operatorilor economici se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale*), cu respectarea prevederilor prezentei legi si a reglementarilor Uniunii Europene, ale O.C.D.E., ale Asociatiei Internationale pentru Testarea Semintelor, denumita in continuare I.S.T.A., ale U.P.O.V., ale Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante, denumit in continuare C.P.V.O., sau ale altor organisme internationale la care Romania este parte, dupa caz.

 


_____
   *) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 564/2003 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice interne privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si a materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 16 septembrie 2003.

   (2) Regulile si normele privind testarea, inregistrarea si protectia soiurilor se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale*), cu respectarea prevederilor prezentei legi si a reglementarilor Uniunii Europene, ale O.C.D.E., ale U.P.O.V. sau ale altor organisme internationale la care Romania este parte, dupa caz.
   Art.13. - (1) Samanta se comercializeaza in ambalaje specifice, inchise si marcate cu o eticheta oficiala si/sau a furnizorului, dupa caz, imprimata cu informatiile prevazute de regulile si normele tehnice. Reambalarea si reetichetarea sunt permise oficial sau sub supraveghere oficiala, conform regulilor si normelor comunitare si nationale si numai de catre operatorii economici inregistrati in acest scop.
   (2) Samanta bruta a carei identitate este atestata oficial se poate comercializa in vederea prelucrarii numai in baza prevederilor contractului incheiat intre producator si mentinatorul soiului.
   Art.14. - (1) Samanta din soiurile speciilor de plante stabilite de directivele Uniunii Europene poate fi produsa in Romania sau in alte state membre in scopul comercializarii, respectiv poate fi comercializata, numai daca soiul este inregistrat in Catalogul comun al Uniunii Europene sau in Catalogul oficial ori in cataloagele statelor membre, in conformitate cu prevederile comunitare.
   (2) Samanta din soiurile speciilor de plante provenite din alte tari decat cele din Uniunea Europeana, denumite in continuare tari terte, poate fi produsa, respectiv comercializata, in masura in care acestea respecta reglementarile comunitare si nationale in vigoare, iar soiul este inregistrat in Catalogul oficial sau in Catalogul comun al Uniunii Europene ori in cataloagele statelor membre.
   (3) Soiurile care nu sunt inregistrate conform prevederilor alin. (1) se pot comercializa astfel:

   a)semintele importate din tari terte destinate multiplicarii, conform regulilor O.C.D.E. sau pe baze contractuale, in vederea exportului integral;
   b)cantitatile destinate altor scopuri de testare sau experimentare, in masura in care apartin unui soi pentru care a fost depusa o cerere de testare in vederea inscrierii in Catalogul oficial al Romaniei sau in catalogul altui stat membru al Uniunii Europene, conform procedurilor comunitare. In cazul unui soi modificat genetic se vor respecta prevederile legale privind evitarea riscurilor pentru sanatatea omului si a mediului inconjurator;
   c)semintele din genuri si specii de plante, altele decat cele prevazute la lit. a) si b), stabilite de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu respectarea procedurilor comunitare.
   (4) Speciile si soiurile care nu sunt inregistrate conform prevederilor alin. (1) pot fi importate din tari terte, cu avizul autoritatii oficiale desemnate, astfel:

   a)semintele destinate pentru scopuri stiintifice sau de selectie;
   b)semintele destinate testarii in vederea inregistrarii;
   c)seminte pentru loturi demonstrative;
   d)seminte pentru reclama, promovare si expozitii.
   Art.15. - Pentru conservarea resurselor genetice de plante, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale se stabilesc conditii specifice privind testarea si inregistrarea soiurilor, producerea, controlul calitatii si comercializarea semintelor din aceste plante, in conformitate cu prevederile comunitare.
   Art.16. - Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale se pot stabili conditii speciale care sa reglementeze comercializarea unor categorii de seminte neprevazute la art. 13-15.
   Art.17. - (1) Operatorii economici inregistrati pentru comercializarea semintelor pot efectua importuri si exporturi de seminte din si in tari terte, in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, ale O.C.D.E. si cu normele interne, dupa caz.
   (2) Importul de seminte din tari terte este admis cu avizul prealabil al autoritatii oficiale desemnate a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in conditiile regulilor si normelor tehnice in vigoare si ale procedurilor comunitare.
   (3) Importul de seminte din tari terte, pentru speciile si soiurile la care se constata echivalenta cerintelor de producere si de control sau certificare, se admite cu respectarea prevederilor art. 14. Echivalenta se constata de autoritatea oficiala desemnata, conform procedurilor comunitare.
   (4) Importatorii vor comunica efectuarea importului autoritatilor oficiale teritoriale desemnate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, care vor verifica respectarea conditiilor de import si punere pe piata.
   (5) Operatorii economici importatori vor inregistra cantitatile de seminte importate si exportate in Registrul de intrari si iesiri.
   Art.18. - Samanta importata circula pe piata interna in ambalajele specifice si cu etichetele originale. Reambalarea si reetichetarea sunt permise sub supraveghere oficiala si numai de catre operatorii economici inregistrati in acest scop, conform prevederilor legislatiei in vigoare.
   Art.19. - Exportul de seminte in tari terte este admis pe baze contractuale, cu conditia respectarii reglementarilor interne si internationale privind circulatia semintelor destinate comertului international, a reglementarilor Uniunii Europene sau, dupa caz, a conditiilor solicitate de importator.CAPITOLUL III
Controlul si certificarea

 calitatii semintelor

 

 

   Art.20. - (1) Controlul, certificarea identitatii si testarea calitatii semintelor, inregistrarea, supravegherea, monitorizarea si autorizarea operatorilor economici in toate etapele producerii, prelucrarii si comercializarii se fac de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin I.N.C.S., prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor, denumite in continuare I.T.C.S.M.S., si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, denumit in continuare L.C.C.S.M.S., in conformitate cu regulile, normele tehnice si reglementarile comunitare si internationale in vigoare.
   (2) Se infiinteaza Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor prin reorganizarea Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor. In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va supune Guvernului spre adoptare reorganizarea si functionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor.*)

 


_____
   *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.433/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, ca urmare a comasarii prin absorbtie si a preluarii activitatii Bancii de Resurse Genetice Vegetale Suceava, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 857 din 9 decembrie 2009, cu modificarile ulterioare.

   (3) I.T.C.S.M.S. si L.C.C.S.M.S. functioneaza ca institutii publice cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
   (4) Eliberarea certificatelor internationale pentru semintele din speciile de plante agricole si horticole se efectueaza de catre L.C.C.S.M.S. Bucuresti, care este laborator oficial, precum si de alte laboratoare ale companiilor de seminte acreditate I.S.T.A.
   (5) I.T.C.S.M.S. si L.C.C.S.M.S. raspund pentru documentele oficiale pe care le emit. Documentele oficiale privind certificarea calitatii semintelor, cuprinse in legislatia in vigoare, pot fi emise doar de laboratoarele autorizate, in conformitate cu procedurile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
   Art.21. - (1) I.N.C.S., in calitate de autoritate oficiala nationala desemnata, are urmatoarele atributii:

   a)instruieste, atesta, inregistreaza, elibereaza si retrage autorizatiile de functionare pentru operatorii economici care efectueaza operatiuni de producere, prelucrare si/sau comercializare a semintelor, dupa caz, cu respectarea prevederilor art. 4-6, prin autoritatile oficiale teritoriale;
   b)elaboreaza si propune spre aprobare Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale proiecte de acte normative privind calitatea semintelor si a soiurilor;
   c)organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea I.T.C.S.M.S. si a L.C.C.S.M.S.;
   d)elaboreaza si supune spre aprobare reguli, norme si metodologii de inregistrare, producere, control, certificare, autorizare si comercializare, potrivit reglementarilor comunitare si internationale in domeniul semintelor la care Romania este parte, inregistreaza solicitarile anuale ale operatorilor economici de multiplicare si certificare a semintelor si urmareste aplicarea acestora;
   e)asigura si exercita controlul, in scopul mentinerii calitatii semintelor, la toate categoriile, in precontrol si postcontrol, prin scheme si tehnici stiintifice adecvate;
   f)asigura legatura cu structurile de specialitate din cadrul Uniunii Europene si al altor organizatii internationale specializate in domeniul semintelor si soiurilor si reprezinta Romania in relatiile cu acestea;
   g)autorizeaza persoanele fizice sau juridice care intrunesc conditiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru a efectua inspectii in camp, a preleva esantioane de seminte, precum si laboratoarele care testeaza calitatea semintelor, emit documente si efectueaza alte activitati specifice sub supravegherea sa;
   h)poate retrage autorizarea, anula documentele emise sau masurile luate de catre persoanele fizice ori juridice autorizate, daca se constata ca au fost incalcate obligatiile ce le revin potrivit normelor si controlului de autorizare;
   i)asigura instruirea si atestarea personalului oficial de specialitate, precum si a personalului operatorilor economici autorizati pentru activitati specifice;
   j)monitorizeaza activitatile desfasurate de operatorii economici, prin autoritatile oficiale teritoriale, in scopul verificarii indeplinirii continue a cerintelor prevazute la art. 5;
   k)rezolva litigii de specialitate in domeniul sau de activitate.
   (2) Pentru efectuarea controlului, certificarii, inregistrarii, autorizarii, supravegherii, monitorizarii testelor de calitate a semintelor si a altor servicii prestate, solicitantul va plati contravaloarea prestatiilor odata cu admiterea cererii, conform tarifelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. Sumele rezultate se constituie ca venituri proprii ale I.T.C.S.M.S. si L.C.C.S.M.S.
   Art.22. - (1) Categoriile de samanta care se controleaza si pentru care se pot emite certificate oficiale care sa ateste identificarea si calitatea acestora, in conditiile prezentei legi, sunt:

   a)samanta prebaza;
   b)samanta baza;
   c)samanta certificata;
   d)samanta comerciala de plante oleaginoase si furajere.
   (2) Categoria de samanta standard se supune unui control oficial in postcontrol pentru verificarea identitatii si puritatii varietale.
   (3) Autoritatea oficiala poate, prin regulile si normele de producere, control, certificare si comercializare, sa includa mai multe generatii la categoriile de samanta prebaza sau baza ori sa subdivida aceste categorii prin generatii, in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene si ale organismelor internationale in domeniu la care Romania este parte sau cu reguli nationale, dupa caz.
   Art.23. - Se admit pentru control si certificare oficiala ori sub supraveghere oficiala genurile, speciile si soiurile stabilite in conditiile prezentei legi sau ale reglementarilor comunitare specifice.
   Art.24. - (1) Este interzisa comercializarea semintelor care nu respecta regulile si normele in vigoare, inclusiv cele de ambalare, inchidere, sigilare si etichetare.
   (2) Se interzice impunerea altor restrictii de comercializare a semintelor, in ceea ce priveste caracteristicile acestora, conditiile de examinare, marcare si inchidere, decat cele prevazute de prezenta lege sau de alte reglementari specifice in vigoare.
   (3) Pentru anumite specii sau grupe de specii, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in conformitate cu procedurile Uniunii Europene, poate aproba, pentru micii producatori ale caror productie si comercializare sunt destinate utilizatorilor finali si care nu sunt implicati profesional in producerea de material de inmultire, sa comercializeze pe piata locala material care nu satisface cerintele generale privind ambalarea, sistemul de inchidere si etichetare, fara a aduce prejudicii reglementarilor de carantina fitosanitara si cu garantarea calitatii acestora.
   Art.25. - Pentru depasirea unor dificultati temporare de aprovizionare generala cu samanta certificata sau cu samanta standard pe teritoriul Uniunii Europene poate fi decis, in conformitate cu procedurile Uniunii Europene, pentru o perioada determinata, sa se comercializeze cantitati necesare de samanta dintr-o categorie ce corespunde unor cerinte mai putin stricte decat cele prevazute de regulile si normele in vigoare, precum si de seminte din soiuri care nu sunt incluse in Catalogul comun al Uniunii Europene, catalogul national al unui stat membru, respectiv in Catalogul oficial.CAPITOLUL IV
Piata semintelor
 

 

 

   Art.26. - (1) Operatorii economici - persoane fizice sau juridice - inregistrati pentru producerea de seminte pot beneficia de ajutoare financiare comunitare ori nationale pentru producerea de seminte certificate, realizata in baza unui contract sau a declaratiei de multiplicare inregistrate la autoritatea oficiala desemnata, in conditiile stabilite de reglementarile comunitare ori nationale, dupa caz.
   (2) Prevederile comunitare in domeniul semintelor si materialului saditor stabilite prin directive si decizii se transpun prin acte normative nationale de implementare.

 


CAPITOLUL V
Testarea, inregistrarea si

protectia soiurilor de plante

 

  

 

   Art.27. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura cadrul organizatoric pentru testarea si inregistrarea soiurilor in Registrul soiurilor si in Catalogul oficial, precum si in Registrul national al brevetelor pentru soiuri.
   (2) Soiurile din speciile inregistrate in Catalogul comun al Uniunii Europene sau in catalogul national al unui stat membru al acesteia se echivaleaza cu soiurile inregistrate in Catalogul oficial, in conformitate cu prevederile comunitare in vigoare.
   (3) Testarea soiurilor si inregistrarea acestora in Catalogul oficial, in vederea cultivarii si comercializarii, acordarea brevetelor in vederea protectiei juridice a noilor soiuri, in conditiile Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante, republicata, cu modificarile ulterioare, se fac de catre Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, autoritate nationala oficiala desemnata, institutie publica in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in conformitate cu regulile si reglementarile internationale in vigoare.
   Art.28. - Semintele din soiurile radiate din Catalogul oficial, in situatiile prevazute la art. 33, mai pot fi certificate si comercializate dupa radiere pentru o perioada de pana la data de 30 iunie a anului al treilea de la radiere.
   Art.29. - (1) Inregistrarea unui soi in Registrul soiurilor si publicarea lui in Catalogul oficial se fac prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, dupa ce s-a stabilit, in urma examinarii tehnice efectuate de Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, ca indeplineste conditiile de distinctivitate, uniformitate si stabilitate si ca pentru soiurile din speciile stabilite de reglementarile comunitare soiul poseda valoare agronomica si/sau de utilizare.
   (2) Testele de distinctivitate, uniformitate si stabilitate efectuate de o institutie similara din alt stat membru al Uniunii Europene sunt oficial recunoscute.
   (3) Soiurile care indeplinesc conditiile de acordare a protectiei se inregistreaza in Registrul national al brevetelor pentru soiuri.
   Art.30. - La inregistrarea in Registrul soiurilor, fiecare soi trebuie sa fie individualizat printr-o denumire acceptata, care sa faca posibila identificarea sa, in conformitate cu procedurile Uniunii Europene.
   Art.31. - Inscrierea soiurilor pentru examinare se face pe baza unei cereri a amelioratorului sau a reprezentantului acestuia, imputernicit in scris, insotita de chestionarul tehnic U.P.O.V., C.P.V.O. sau de ghidul national si de asigurare a cantitatilor de seminte necesare examinarii.
   Art.32. - Pentru un soi local, dintr-o regiune bine determinata, sau daca amelioratorul nu mai exista, inregistrarea ori prelungirea acesteia se poate face din oficiu de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, care stabileste si mentinatorul soiului respectiv, in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene.
   Art.33. - Radierea unui soi din Catalogul oficial se face prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale in cazurile in care:
   a)se dovedeste necorespunzator din punctul de vedere al distinctivitatii, uniformitatii si stabilitatii, caracteristici pe baza carora a fost facuta inregistrarea in Registrul soiurilor si in Catalogul oficial sau in Registrul national al brevetelor pentru soiuri;
   b)au aparut caracteristici noi care ar fi impiedicat inregistrarea sa, necunoscute la data cand s-a facut aceasta;
   c)la cererea amelioratorului, a reprezentantului acestuia sau a mentinatorului soiului, dupa caz, precum si in cazul in care mentinatorul nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin de a prezenta in orice moment samanta necesara reproducerii soiului, conform caracteristicilor initiale existente la inregistrare, si de a se supune verificarii periodice de catre Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor;
   d)nu mai exista un mentinator al soiului inregistrat;
   e)se dovedeste ca acelasi soi este inregistrat sub un alt nume;
   f)titularul certificatului de inregistrare sau mentinatorul nu achita tarifele de mentinere in lista conform legislatiei in vigoare, precum si pentru verificarea soiului pe durata in care acesta este inregistrat;
   g)dupa 10 ani de la inregistrarea soiului nu se mai solicita sau nu se mai aproba reinscrierea;
   h)daca legislatia, regulamentele si prevederile directivelor comunitare din domeniu nu sunt respectate.
   Art.34. - (1) Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, denumit in continuare I.S.T.I.S., functioneaza ca organ de specialitate in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
   (2) I.S.T.I.S. are urmatoarele atributii:

   a)elaboreaza metodologia de examinare tehnica si de prezentare a noilor soiuri, in vederea inregistrarii in Registrul soiurilor si a publicarii in Catalogul oficial si in Registrul national al brevetelor pentru soiuri, tinand seama de reglementarile interne si internationale in vigoare;
   b)examineaza soiurile pentru care se cere inregistrarea si/sau protectia prin efectuarea testelor de distinctivitate, uniformitate si stabilitate, precum si, in functie de specie, a testelor privind determinarea valorii agronomice si de utilizare;
   c)elaboreaza metodologia privind protectia noilor soiuri de plante;
   d)efectueaza verificarea anuala a puritatii varietale a soiurilor multiplicate, dispusa de autoritatea oficiala de control si certificare;
   e)previne instrainarea materialului biologic aflat in examinare si asigura confidentialitatea informatiilor obtinute, la cererea amelioratorului;
   f)asigura depozitarea probelor de seminte si material saditor de referinta din soiurile inregistrate;
   g)elaboreaza la cerere liste ale soiurilor recomandate;
   h)este depozitarul Registrului soiurilor, editeaza si publica anual Catalogul oficial, Registrul national al brevetelor pentru soiuri;
   i)administreaza colectiile de referinta la speciile pentru care se efectueaza testul de distinctivitate, conformitate, stabilitate (D.U.S.);
   j)organizeaza si testeaza soiurile pentru care se cere inregistrarea, in propriile centre de testare a soiurilor, denumite in continuare C.T.S., in institutii similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau pentru unele activitati sub supravegherea sa;
   k)examineaza, la cerere, soiurile inregistrate din punct de vedere agronomic in vederea inscrierii acestora in listele soiurilor recomandate;
   l)asigura legatura cu organismele si organizatiile internationale in domeniul testarii, inregistrarii soiurilor, precum si protectia soiurilor;
   m)coopereaza cu institutiile similare din statele membre ale Uniunii Europene referitoare la problematica inregistrarii soiurilor si incheie contracte bilaterale cu statele membre ale Uniunii Europene si tari terte in domeniul de activitate;
   n)efectueaza activitatea de testare a rezistentei la erbicide si la atacul daunatorilor pentru soiurile care au indusa aceasta rezistenta, pentru care solicitantul va plati tarifele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;
   o)participa la proiecte de cercetare din planul national de cercetare in colaborare cu alte unitati de cercetare agricola sau de invatamant, precum si la proiecte internationale de cercetare.
   (3) I.S.T.I.S. are in subordine C.T.S.-uri, subunitatile fara personalitate juridica, amplasate in diferite conditii ecologice ale tarii care formeaza reteaua oficiala de testare a soiurilor.
   (4) Regulamentul de organizare si functionare a I.S.T.I.S. se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale*).
_____
   *) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 34/2011 pentru aprobarea Regulamentului pentru organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului saditor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 15 februarie 2011, cu modificarile ulterioare.


   Art.35. - Se constituie Consiliul tehnic pentru soiuri si seminte de plante si material saditor, organism consultativ al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Componenta si atributiile acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale**).

_____
    **) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 659/2002 privind componenta si atributiile Consiliului tehnic pentru soiuri si seminte de plante, organism consultativ al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 20 februarie 2003.


   Art.36. - (1) Pentru efectuarea lucrarilor de examinare tehnica a soiurilor, solicitantul va plati, odata cu aprobarea inscrierii pentru examinare sau pentru efectuarea testelor de verificare pentru controlul mentinerii puritatii varietale a soiului inregistrat, sumele prevazute in tarifele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
   (2) Sumele rezultate se constituie ca venituri proprii ale I.S.T.I.S.
   (3) Pentru efectuarea testarii soiurilor, a verificarii mentinerii soiurilor si publicarii lor anuale in Catalogul oficial si a altor servicii prestate, solicitantul va plati contravaloarea prestatiilor odata cu admiterea cererii, conform tarifelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, sumele rezultate constituindu-se ca venituri proprii.
   (4) Se vor constitui ca venituri proprii si veniturile obtinute din valorificarea productiei agricole, precum si alte venituri cum ar fi donatii si sponsorizari primite potrivit legii.
   (5) Pentru lucrarile agricole, I.S.T.I.S. poate utiliza forta de munca sezoniera cu contract de munca pe perioada determinata.


   Art.37. - Soiurile care indeplinesc conditiile prevazute la art. 29 si 30 sunt considerate inregistrate, se inscriu in Registrul soiurilor si se publica in Catalogul oficial, iar amelioratorului i se elibereaza de catre I.S.T.I.S. un certificat de inregistrare a soiului. La cerere se pot inregistra si formele parentale folosite la obtinerea hibrizilor comerciali.
   Art.38. - (1) Protectia soiurilor de plante este asigurata de catre I.S.T.I.S., incepand cu data de 1 iulie 2011, potrivit Legii nr. 255/1998, republicata, cu modificarile ulterioare.
   (2) Drepturile amelioratorilor asupra noilor soiuri de plante din toate genurile si speciile sunt recunoscute si aparate prin acordarea de brevet de soi, in conditiile Legii nr. 255/1998, republicata, cu modificarile ulterioare.
   (3) Brevetele de inventie acordate in conditiile Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, cu modificarile ulterioare, confera amelioratorului aceleasi drepturi.
   (4) Dreptul de a produce si/sau de a comercializa samanta unui soi protejat se poate transmite contractual oricarei persoane fizice sau juridice, inregistrata conform prevederilor art. 4, care se angajeaza sa achite titularului de brevet o redeventa stabilita de comun acord.
   (5) Nerespectarea prevederilor alin. (4) atrage plata contravalorii redeventei majorata de 5 ori si plata altor daune care rezulta din aceasta, precum si retragerea autorizatiei de productie si de comercializare a semintelor.
   (6) Detinatorul brevetului de soi are dreptul sa urmareasca respectarea prevederilor contractuale prin expertiza tehnica si financiara sau pe orice cale legala, inclusiv pentru toate situatiile prevazute de Legea nr. 255/1998, republicata, cu modificarile ulterioare.
   Art.39. - Certificatul de inregistrare a soiului confera posesorului dreptul de a produce si a comercializa samanta din toate categoriile soiului respectiv si de a beneficia de drepturile care decurg din aceasta, potrivit legislatiei in vigoare.
   Art.40. - I.S.T.I.S. este desemnat ca institutie de depozit al materialului reproductibil pentru soiurile inregistrate in Registrul soiurilor.
   Art.41. - I.S.T.I.S. este imputernicit sa efectueze examinarile si verificarile pentru controlul mentinerii puritatii varietale a soiurilor inregistrate in Registrul soiurilor si publicate in Catalogul oficial.
   Art.42. - Dupa obtinerea certificatului de inregistrare a soiului, titularul acestuia are obligatia de a pune la dispozitia I.S.T.I.S. un esantion-martor de seminte sau de plante, care se va conserva si va constitui proba de referinta.
   Art.43. - (1) Titularul certificatului de inregistrare a soiului plateste efectuarea examinarii si verificarii mentinerii identitatii si puritatii varietale, precum si a publicarii soiului, pe toata durata in care acesta este inscris in Registrul soiurilor si publicat in Catalogul oficial, conform prevederilor art. 36.
   (2) Verificarea anuala a puritatii varietale a soiurilor multiplicate in Romania se efectueaza conform metodologiei si tarifelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale*).

_____
   *) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 84/2011 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrarilor de examinare a soiurilor pentru care se solicita inscrierea in Catalogul oficial national al soiurilor de plante de cultura din Romania si in Lista recomandata a soiurilor, precum si pentru verificarea puritatii varietale a soiurilor multiplicate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, cu completarile ulterioare.CAPITOLUL VI
Sanctiuni

  

 

   Art.44. - (1) I.N.C.S., prin autoritatile oficiale subordonate, poate dispune retinerea oricarei cantitati de samanta pregatita pentru comercializare, in timpul sau dupa comercializare, gasita fara documente de calitate ori de stare fitosanitara, prevazute de legislatia in vigoare, sau cu documente necorespunzatoare dispozitiilor legale, pana la clarificarea situatiei, dupa caz.
   (2) In cazul in care samanta nu corespunde conditiilor legale in vigoare, autoritatea prevazuta la alin. (1) interzice comercializarea si dispune returnarea acesteia, folosirea in alte scopuri, blocarea si/sau distrugerea pe cheltuiala titularului.
   Art.45. - Constituie contraventii la normele privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii si comercializarea semintelor urmatoarele fapte:
   a)comercializarea de seminte necontrolate, necertificate sau provenite de la persoane fizice ori juridice neinregistrate, conform prevederilor legale;
   b)producerea, prelucrarea si comercializarea de seminte, fara autorizatia eliberata de I.N.C.S., prin autoritatile teritoriale de control si certificare a semintelor, cu exceptia celor prevazute la art. 24 alin. (3);
   c)neasigurarea masurilor corespunzatoare mentinerii calitatii, puritatii si identitatii la recoltarea, conditionarea sau prelucrarea semintelor destinate comercializarii;
   d)depozitarea si transportul semintelor fara documente care sa ateste calitatea si identitatea acestora, precum si neasigurarea masurilor de protectie a calitatii si a autenticitatii lor;
   e)lipsa registrului de intrari si iesiri prevazut la art. 5 lit. b), tinerea necorespunzatoare a evidentei producerii, intrarilor, iesirilor si stocurilor de seminte;
   f)refuzul de a prezenta documentele privind calitatea semintelor, precum si evidentele prevazute la lit. e), la cererea autoritatii oficiale de control, imputernicite de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
   g)inscrierea unor date eronate in documentele de atestare a calitatii semintelor;
   h)comercializarea de seminte fara documente care sa ateste calitatea si starea fitosanitara corespunzatoare pentru insamantare;
   i)comercializarea de seminte care nu corespund normelor in vigoare;
   j)nerespectarea regulilor si normelor in vigoare in toate stadiile de producere, prelucrare si comercializare a semintelor;
   k)introducerea in tara si comercializarea de seminte din terte tari, fara avizul de specialitate al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sau neconforme cu reglementarile in vigoare.
   Art.46. - (1) Contraventiile prevazute la art. 45 se sanctioneaza cu amenda aplicata persoanelor fizice sau juridice, dupa caz, astfel:

   a)cea de la lit. d), cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei;
   b)cele de la lit. c), e) si h), cu amenda de la 3.001 lei la 5.000 lei;
   c)cele de la lit. a), b) si i), cu amenda de la 5.001 lei la 8.000 lei;
   d)cele de la lit. f), g), j) si k), cu amenda de la 8.001 lei la 12.000 lei.
   (2) Valoarea amenzilor va fi actualizata prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei.
   Art.47. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 45
si 46 se fac de catre persoanele imputernicite de I.N.C.S. si de catre camerele agricole, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale poate imputernici si alte persoane care sa constate contraventiile si sa aplice sanctiuni.
   (2) Contraventiilor prevazute la art. 45 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (3) Personalul institutiilor publice ale administratiei centrale si locale va sprijini autoritatile Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu privire la cazurile de incalcare a prevederilor prezentei legi.


CAPITOLUL VII
Dispozitii tranzitorii si finale

 

 

 

   Art.48. - Prevederile prezentei legi se aplica si soiurilor care sunt inscrise in Registrul soiurilor si, respectiv, in Catalogul oficial, la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va lua masuri ca, pentru toate soiurile inscrise in Registrul soiurilor si in Catalogul oficial, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sa emita certificate de inregistrare a soiurilor si sa stabileasca dreptul de mentinator institutelor, statiunilor agricole, institutiilor de invatamant superior si altor amelioratori sau operatori economici, la solicitarea acestora.
   Art.49. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 75/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 17 decembrie 1997, cu modificarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28 alin. (1) teza intai, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

ANEXA

 

 

 DEFINIREA
termenilor de specialitate utilizati in lege

 

 

 

   1. Samanta inseamna orice material de reproducere sau plantare: seminte, fructe, material saditor produs prin orice metode de inmultire, destinat multiplicarii ori pentru productia de consum alimentar sau industrial. Materialul saditor inseamna materialul de inmultire si plantare compus din: plante, parti ale plantei, inclusiv portaltoii, destinate inmultirii si productiei de plante destinate plantarii.
   2. Soiul inseamna un grup de plante apartinand unui taxon botanic de cel mai jos rang cunoscut, care:
   a)se diferentiaza clar de cele deja cunoscute prin cel putin un caracter distinct, precis si putin fluctuant, ce poate fi definit si descris, sau prin mai multe caractere a caror combinatie este de natura sa dea calitatea de nou (distinctivitate);
   b)este uniform pentru ansamblul caracterelor luate in considerare de reglementarile in vigoare privind uniformitatea soiurilor, cu exceptia unui numar foarte redus de forme atipice, tinand seama de particularitatile de reproducere (uniformitate);
   c)este stabil in caracterele sale esentiale, adica in urma reproducerii sau multiplicarii succesive ori la sfarsitul fiecarui ciclu de reproducere, caracterele esentiale raman asa cum au fost descrise initial (stabilitate);
   d)este considerat soi si hibridul cu formele parentale ale acestuia.3. Soiul protejat inseamna soiul nou-creat pentru care a fost acordat un brevet de soi.
   4. Plantele cuprind plantele agricole si horticole.
   5. Amelioratorul inseamna:
   a)persoana fizica sau juridica care a creat sau a descoperit si a dezvoltat un nou soi;
   b)persoana care a angajat persoana prevazuta la lit. a) sau care i-a comandat acesteia activitatea de creare ori de descoperire de noi soiuri, daca contractul prevede ca dreptul de ameliorator apartine celei dintai;
   c)succesorul in drepturi al persoanei prevazute la lit. a) sau b), dupa caz.

   6. Mentinatorul inseamna persoana fizica sau juridica indicata in Registrul soiurilor ca responsabila pentru mentinerea unui soi cu caracteristicile avute la data inscrierii in Registrul soiurilor. Mentinatorul poate fi amelioratorul soiului sau persoana careia amelioratorul i-a transferat acest drept printr-o tranzactie legala.
   7. Prelucrarea cuprinde cel putin una dintre urmatoarele operatiuni: conditionarea, incluzand: precuratarea, uscarea, curatarea, sortarea, fasonarea, tratarea, dupa caz; formarea loturilor; ambalarea si etichetarea, precum si operatiuni auxiliare ca: depozitarea, pastrarea si transportul semintelor.
   8. Comercializarea inseamna vanzarea, detinerea in vederea vanzarii, oferta pentru vanzare si orice cedare, furnizare sau transfer, in scopul unei exploatari comerciale a semintei la terti, fie ca este sau nu este remunerata.
   Nu fac obiectul comercializarii:
   a)livrarea de seminte la organismele oficiale de testare si inspectie;
   b)furnizarea de seminte la prestatorii de servicii in vederea transformarii sau conditionarii, atat timp cat prestatorul de servicii nu obtine un drept asupra semintei furnizate astfel;
   c)furnizarea de seminte brute, sub anumite conditii, la prestatorii de servicii, in vederea producerii unor materii prime agricole destinate pentru scopuri industriale, sau de seminte inmultite pentru acest scop (procesare), atat timp cat prestatorul de servicii nu obtine un drept nici asupra semintei furnizate, nici asupra produsului recoltei.

   9. Categoriile de seminte din procesul de producere (multiplicare) sunt definite dupa cum urmeaza:
   a)samanta amelioratorului inseamna samanta:

    produsa de catre sau sub directa responsabilitate a amelioratorului ori a mentinatorului, folosind selectia conservativa sau alte metode stiintifice specifice;
    care este destinata producerii semintelor de prebaza;
    care satisface cerintele impuse de reglementarile in vigoare privind puritatea varietala pentru semintele de prebaza;
   b)samanta de prebaza inseamna samanta din toate verigile biologice dintre samanta amelioratorului si samanta de baza, care:

    a fost produsa de sau sub directa responsabilitate a mentinatorului;
    a fost produsa din samanta amelioratorului ori din samanta de prebaza;
    este destinata producerii de samanta de prebaza sau de baza;
    satisface cerintele impuse de reglementarile in vigoare specificate pentru semintele de prebaza;
   c)samanta de baza inseamna samanta:

    produsa de catre sau sub directa responsabilitate a mentinatorului;
    care a fost produsa din samanta de prebaza;
    care este destinata producerii de samanta certificata;
    care satisface cerintele impuse de reglementarile in vigoare specificate pentru semintele de baza;
   d)samanta certificata inseamna:

    in cazul hibrizilor, samanta produsa in loturi de hibridare din samanta de baza si care este destinata producerii de recolta pentru consum uman, animal sau pentru industrializare;
    in cazul soiurilor, samanta produsa direct din samanta de baza pentru reinmultiri sau pentru consum si care satisface cerintele impuse de reglementarile in vigoare specificate pentru semintele certificate;
    la cererea autorului sau a mentinatorului poate fi obtinuta dintr-o samanta de prebaza;
   e)samanta comerciala inseamna samanta care:

    are identitate ca specie;
    corespunde conditiilor impuse de reglementarile Uniunii Europene in vigoare specificate pentru semintele comerciale;
    corespunde, in urma unui examen, conditiilor de valoare culturala prevazute in normele in vigoare;
   f)samanta standard de legume inseamna samanta care:

    are suficienta identitate si puritate varietala;
    este destinata in principal productiei de consum;
    corespunde conditiilor din normele in vigoare;
    este verificata in postcontrol oficial si corespunde din punctul de vedere al identitatii si puritatii varietale;
   g)material standard de vita-de-vie inseamna materialul vegetativ care:

    poseda identitate si puritate varietala;
    este destinat pentru producerea de plante tinere de vita-de-vie sau parti de planta ori pentru productia de struguri;
    corespunde conditiilor din normele in vigoare;
    in urma examinarii oficiale se constata ca indeplineste conditiile de mai sus.

   10. Inregistrarea operatorilor economici inseamna operatiunea de admitere a unei activitati pe care un operator economic, persoana fizica sau juridica, doreste sa o efectueze in cadrul obiectului sau de activitate, daca sunt indeplinite conditiile tehnice si organizatorice preliminare desfasurarii respectivei activitati.
   11. Contractul de multiplicare inseamna contractul de prestare de servicii care prevede conditiile tehnice si financiare de realizare a productiei de seminte multiplicate, incheiat, in conditiile legii, intre proprietarul semintelor destinate multiplicarii sau reprezentantul acestuia si un agricultor multiplicator.
   12. Declaratia de multiplicare inseamna cererea persoanelor fizice sau juridice inregistrate pentru producerea de seminte, adresata autoritatii de certificare, in vederea admiterii culturii semincere, destinata multiplicarii, pentru inspectia in camp.
   13. Supravegherea oficiala inseamna procedura prin care autoritatea competenta urmareste si verifica activitatea specifica a unei persoane fizice sau juridice autorizate de autoritatea respectiva sa desfasoare o anumita activitate in numele sau.
   14. Monitorizarea oficiala inseamna procedura prin care autoritatea competenta, prin inspectorii oficiali, urmareste sistematic procesul de implementare si respectare a legislatiei in vigoare, pe parcursul activitatii de producere, prelucrare si/sau comercializare a semintelor si a materialului saditor, inregistreaza si comunica rezultatele catre entitatile direct implicate, in scopul imbunatatirii permanente a calitatii serviciului prestat.
   15. Catalogul oficial inseamna Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania.