REGULI SI NORME TEHNICE INTERNE

privind producerea  in  vederea  comercializarii,  prelucrarea,  controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si a materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul Romaniei

 

 

Art.1. - Prezentele reguli si norme tehnice interne privind producerea, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii  se aplica semintelor si materialului saditor, din alte specii decat cele care fac obiectul  Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr.350/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si certificatea calitatii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfecla, cartof si legume, Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr.381/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul calitatii si /sau comercializarea materialului de inmultire si plantare legumicol, altul decat semintele, Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr.382/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calitatii si/sau comercializarea materialului saditor pomicol,  Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr.395/2002 pentru aprobarea regulilor si normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calitatii si/sau comercializarea materialului de inmultire al plantelor ornamentale.

         Art.2. - (1) Prezentele reguli si norme tehnice interne sunt aplicabile numai pe teritoriul Romaniei pentru semintele si materialul saditor din speciile care nu sunt reglementate de legislatia comunitara, produse si  comercializate pe teritoriul Romaniei: plante cu destinatie medicinala si aromatica, legume, mei, obsiga nearistata, ricin, tutun, plante pomicole, hamei, dud si ciuperci comestibile, prevazute in anexele nr. 1 8 la prezenta anexa.

(2) Prezentele reguli si norme tehnice interne nu sunt obligatorii semintelor sau materialului saditor, din speciile cuprinse la alin. (1), destinate comercializarii la export pe baza unui contract intre parti, cu conditia sa fie produse, controlate, pastrate bine indentificate, suficient de izolate si care sa corespunda conditiilor de carantina fitosanitara in vigoare.

         Art.3. - Producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor din speciile prevazute in prezentele reguli si norme tehnice interne se efectueaza de agenti economice inregistrati in conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 253/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind inregistrarea agentilor economici, persoane fizice si juridice, pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor.

         Art.4. - (1) In conformitate cu art. 24 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 este interzisa comercializarea semintelor si materialului saditor care nu respecta regulile si normele tehnice, inclusiv pe cele de ambalare, inchidere si etichetare pentru speciile stabilite prin prezentele reguli si norme tehnice interne.

(2) In conformitate cu art. 24 alin. (3) din Legea nr. 266/2002 pentru speciile nominalizate in prezentul ordin, exceptie facand speciile tutun si hamei precum si  soiurile care sunt inregistrate sau protejate, micii producatori neprofesionisti pot comercializa pe piata locala direct catre utilizatorul final neprofesionist, seminte si material saditor care nu satisfac cerintele de la alin. (1), cu respectarea regulilor si normelor prevazute in art. 5 alin. (2) litera a), b), c), d), e) din anexa nr.1 a Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor  nr. 350/2002.

         Art.5. - Autoritatea nationala desemnata prin lege pentru efectuarea controlului, certificarea identitatii  si a calitatii semintelor si a materialului saditor in toate etapele producerii, prelucrarii si comercializarii pe teritoriul Romaniei este Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS) din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului. Aceasta isi exercita atributiile prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor (ITCSMS) si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor (LCCSMS).

         Art.6. - (1) Samanta si materialul saditor din soiurile inregistrate sau protejate pe baza testului de distinctivitate, uniformitate si stabilitate se certifica oficial sau sub supraveghere oficiala ca samanta si materialul saditor din categoria Prebaza, Baza, Certificata, Certificata prima sau a doua generatie (C1 si C2), dupa caz, conform prevederilor din anexele nr.1-8, daca indeplineste prevederile prezentelor reguli si norme tehnice interne.

(2) Samanta si materialul saditor din categoria Comerciala se pot comercializa daca au fost controlate oficial sau sub supraveghere oficiala ca samanta si material saditor categoria Comerciala pentru speciile care fac obiectul prezentului ordin, conform prevederilor din anexele nr.1-8.

(3) Samanta si materialul saditor din categoria Standard  se pot comercializa daca au fost produse si controlate oficial sau sub supraveghere oficiala ca samanta si material saditor categoria Standard pentru speciile mentionate in anexele nr.1-8, daca indeplineste prevederile prezentelor reguli si norme tehnice interne.

(4) In cazul unor dificultati temporare de asigurare generala cu seminte certificate, Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului poate admite comercializarea pentru o perioada determinata a unor categorii de seminte sau material saditor cu exigente mai reduse fata de prezentele reguli si norme tehnice interne sau care nu sunt inscrise in Catalogul oficial al Romaniei sau in cataloagele statelor comunitare. Eticheta oficiala sau cea  a furnizorului este de culoare maro.

         Art.7. - Prevederile anexei nr. 1 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2002 si ale Ordinelor ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 381/2002 si 382/2002 sunt aplicabile prezentelor reguli si norme tehnice interne in masura in care acestea din urma nu dispun altfel.

         Art.8. - Samanta si materialul saditor pot fi comercializate numai daca au fost certificate oficial ca samanta si material saditor categoria Prebaza sau Baza, ori certificate oficial sau sub supraveghere oficiala ca samanta si material saditor categoria Certificata, Certificata prima si a doua generatie (C1 si C2) sau controlata oficial ca samanta si material saditor categoria Comerciala sau Standard , dupa caz.

         Art.9. - (1) Acreditarea unor activitati privind inspectia in camp, ridicarea de probe de laborator si analiza semintelor in laborator se poate aplica pentru semintele din speciile prevazute in prezentele reguli si norme tehnice interne in conformitate cu prevederile Ordinelor ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor: nr. 355/2002 pentru aprobarea Conditiilor si procedurilor privind acreditarea  persoanelor pentru efectuarea inspectiilor in camp in vederea certificarii unor culturi semincere sub supraveghere oficiala, nr. 283/ 2002 pentru aprobarea Conditiilor si procedurilor privind acreditarea persoanelor pentru a ridica probe de seminte in vederea efectuarii testelor de laborator si nr. 506/2002 pentru aprobarea Conditiilor si procedurilor privind acreditarea  laboratoarelor pentru analiza calitatii semintelor sub supraveghere oficiala.

(2) ITCSMS si LCCSMS, cu acordul INCS, pot acredita agentii economici inregistrati si pentru alte operatiuni oficiale prin delegare de autoritate, daca agentul economic indeplineste cerintele aplicabile autoritatii oficiale pentru propria activitate.

(3) Prevederile alin.(2) se pot aplica si in domeniile prevazute de Ordinele ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2002, nr.381/2002, nr. 382/2002, nr. 395/2002 si nr. 550/2002.

         Art.10. - (1) Importul semintelor si materialului saditor din speciile mentionate in prezentele reguli si norme tehnice interne este admis cu avizul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului daca soiul este inregistrat in Romania, in cataloagele tarilor comunitare sau in listele furnizorilor din tarile comunitare.

(2) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului poate aviza importul si comercializarea pe teritoriul Romaniei a unor soiuri din speciile prevazute in prezentele reguli si norme tehnice interne, inregistrate sau cunoscute in alte tari decat cele prevazute la alin. (1), in cazuri bine justificate, cu respectarea conditiilor de calitate si carantina fitosanitara in vigoare.

(3) Semintele si materialul saditor din speciile prevazute in prezentele reguli si norme tehnice interne, importate ca specie fara denumire de soi, pot fi admise la import din orice tara, in cazuri bine justificate, cu avizul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si cu respectarea conditiilor de calitate si carantina fitosanitara in vigoare.

(4) Semintele si materialul saditor din speciile sau soiurile importate trebuie sa fie insotite de  certificat de calitate,  eticheta furnizorului, buletin de analiza, dupa caz. Samanta trebuie sa fie ambalata , inchisa si etichetata.

(5)  Importul semintelor si materialului saditor se face in baza unui contract sau a altor forme de intelegere intre parti cu clauze de calitate conforme prezentelor reguli si norme tehnice interne si cu respectarea legislatiei fitosanitare, pe raspunderea importatorului. Contractul poate  prevedea acceptul de multiplicare si/sau de reambalare al furnizorului din tara exportatoare  sau aceste conditii trebuie obtinute ulterior importului daca importatorul sau beneficiarii acestuia doresc sa efectueze aceste operatiuni.

Art.11. - (1) Exportul se face pe baza unui contract in care se prevad conditiile de calitate solicitate de beneficiarul exportului si care pot fi diferite  fata de prezentele reguli si norme tehnice interne.

(2) Exportatorul trebuie sa solicite numere de referinta la ITCSMS sau LCCSMS pentru loturile care fac obiectul exportului, acceptul mentinatorului unui soi inregistrat sau protejat, precum si sondarea si analizarea lor oficiala, eticheta oficiala sau a furnizorului.   

(3) Exportatorul poate acorda dreptul de multiplicare sau reambalare, dupa caz, importatorului dintr-o alta tara, iar in cazul unui soi inregistrat sau protejat in Romania este necesar acordul mentinatorului acelui soi.

         Art.12. - Prevederile art. 69 din anexa nr. 1 a Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350 din 02.08.2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si certificatea calitatii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfecla, cartof si legume, se modifica si completeaza dupa cum urmeaza:

         (1) La alineatul (4), dupa lit. d), se adauga o noua litera e) cu urmatorul cuprins:

         e) lotul de seminte a fost verificat si receptionat final cu rezolutia admis pentru insamantare.

         (2) Dupa alineatul (13) se adauga un nou alineat (14) cu urmatorul cuprins:

         (14) Indeplinirea tuturor conditiilor pentru certificarea lotului, inclusiv cele de ambalare si etichetare, in vederea emiterii Certificatului oficial de calitate a semintei, se constata de catre un reprezentant al autoritatii care efectueaza verificarea si receptia finala a lotului cu decizia de admitere sau respingere a lotului pe un document tipizat, denumit Raport de receptie/control pentru certificarea lotului, conform modelului stabilit de INCS.

         Art.13. - Prevederile art. 12 sunt aplicabile prezentelor reguli si norme tehnice interne.

         Art.14. - Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezenta anexa.